xs
xsm
sm
md
lg

CAT ลุยพัฒนาเยาวชน หวังสร้างสังคมให้ยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “CAT พัฒนาเยาวชน” ภายใต้แนวคิด “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในชุมชนแวดล้อม รวมถึงบุตรหลานของพนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ยั่งยืนร่วมกัน

"กิจกรรม CSR ครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจต่อเยาวชน ในการปลูกฝังทักษะความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในแง่มุมต่างๆ ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และให้รู้จักใช้อินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสม และสามารถนำเทคโนโลยีไปให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์

รวมทั้งให้ชุมชนและสังคมเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในโลกยุคดิจิตอล โดยหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับชุมชนแวดล้อมและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการวางรากฐานด้านเทคโนโลยีและชุมชนอย่างยั่งยืน"พันเอก สรรพชัย กล่าว

ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วน ที่ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทุกคน กิจกรรมส่วนที่ 1 เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้าน IT ด้วยการฝึกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มาบรรยายในหัวข้อ “การใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดความรู้ และความสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ” พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และหัวข้อ “รู้เท่าทันโลก Technology เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

กิจกรรมส่วนที่ 2 นำเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วไปศึกษาดูงานที่สถานีดาวเทียมนนทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิตอล ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และศึกษาดูงานที่ศูนย์ NOC หรือ Network Control Center ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการดูแลระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของ CAT

และกิจกรรมส่วนที่ 3 นำเยาวชนไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ CAT Data Center ที่อาคาร CAT Tower บางรัก ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center แบบครบวงจรและมีเสถียรภาพสูงสุด เพื่อพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์ Data Center Hub of ASEAN CAT ผู้วางระบบและพัฒนาโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของไทยให้มีเสถียรภาพ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวความคิด CAT Share Value เพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น...