xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ พังงามอบวัสดุทางการเกษตร ส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงโค แพะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พังงา - ผู้ว่าฯ พังงา มอบวัสดุครุภัณฑ์ทางการเกษตร สนับสนุนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย สู่อาหารมาตรฐานอันดามัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติ

วันนี้ (26 มี.ค.) นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการเกษตร โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจกรรมอาหารมาตรฐานอันดามัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ที่ทำการแปลงใหญ่โคเนื้อมะรุ่ย ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโค และแพะ ที่จดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 7 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องผสมอาหารสัตว์ขนาด 300 กิโลกรัม 3 เครื่อง แร่ธาตุ 400 ก้อน วัสดุทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10 รายการ พร้อมเปิดป้ายที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อตำบลมะรุ่ย และเยี่ยมชมโคเนื้อ และแพะ

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงาได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนในการพัฒนาจังหวัดพังงาเพื่อให้เกิดรูปธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการ “เรารัก..พังงา” โดยเฉพาะด้านพัฒนาอาชีพให้แก่พี่น้องเกษตรกร เพื่อให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน และครัวเรือนอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ปศุสัตว์จังหวัดพังงา กล่าวว่า โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา คือ การผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ส่งเสริมระบบการผลิต การบริโภค การค้า การบริหารจัดการด้านการเกษตร พร้อมสนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ และยังเป็นการฝึกอบรมให้เกษตรกร และผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรที่สนใจในการเลี้ยงสัตว์ประเภทโคเนื้อ และแพะ ได้ทราบถึงแนวทางการเลี้ยง การพัฒนาการเลี้ยง การตลาด ปรับปรุงการเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน และลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี และเครื่องจักรเข้ามาช่วย ทำให้ประหยัดเวลา ลดแรงงานในการเลี้ยง สามารถประกอบอาชีพอื่นเสริมได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...