xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตติดดาวให้ชายหาด ประเดิม 13 แห่ง เพื่อการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์และยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต เปิดตัวโครงการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 ชายหาดติดดาว 13 หาด เพื่ื่อยกระดับให้ชายหาดเพื่อการท่องเทีี่ยวสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนตลอดไป

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ด เป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพส่ิ่งแวดล้อม ชายหาดติดดาว ซึ่งทางสำนักงานส่ิ่งแวดล้อม ภาคที่ 15 จัดขึ้น โดยมี นายทวี ทองแช่ม นายกเทศบาลตำบลกะรน น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ บริเวณชายหาดกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 ภายใต้ชื่อ “ชายหาดติดดาวภูเก็ต 2018” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ต และยกระดับชายหาดให้มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้าชายหาด หน่วยงานท้องถิ่นบริเวณชายหาด ภาคประชาชนหันมาตระหนัก และใส่ใจคุณภาพชายหาดของตนเอง

โดยชายหาดท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการตรวจเมินมีทั้งหมด 13 หาด ได้แก่ หาดไม้ขาว หาดในยาง หาดในทอน หาดบางเทา หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดป่าตอง หาดไตรตรัง หาดกะรน หาดกะตะ หาดในหาน หาดเกาะเฮ หรือคอรัลไอแลนด์ หาดพลับพลา (เกาะราชา)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้มีคำสั่ง ที่ 6297/2560 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต จะทำการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 13 หาด ระหว่างวันที่ 19-21 และ 26-28 มีนาคม 2561 โดยใช้เกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1.การจัดการสิ่งแวดล้อม คิดเป็นสัดส่วนคะแนนร้อยละ 34 2.คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ คิดเป็นสัดส่วนคะแนนร้อยละ 32 3.การจัดการด้านการท่องเที่ยว คิดเป็นสัดส่วนคะแนนร้อยละ 24 4.สภาพและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วนคะแนนร้อยละ 10

การดำเนินโครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 “ชายหาดติดดาวภูเก็ต 2018” เป็นการส่งเสริม และสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการให้ความสำคัญ และใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และสวยงาม จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญ และใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตลอดจนเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้ยังคงมีความสวยงาม และสมบูรณ์ เพื่อส่งมอบให้แก่เยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไป

นายถาวรวัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยว อันดับแรก คือ ชายหาดที่สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติ โดยได้เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงเห็นชอบ และจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดภูเก็ต และมอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 ภายใต้ชื่อ “ชายหาดติดดาวภูเก็ต 2018” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ต และยกระดับชายหาดให้มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้าชายหาด หน่วยงานท้องถิ่นบริเวณชายหาด ภาคประชาชนหันมาตระหนัก และใส่ใจคุณภาพชายหาดของตนเอง

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...