xs
xsm
sm
md
lg

ปัตตานีมอบถุงพระราชทานแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ปัตตานี - ปัตตานี จัดพิธีมอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

วันนี้ (12 เม.ย.) ที่ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน และตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “รู้รักสามัคคี” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางการดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

กลุ่มบุคคลผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนสันติสุข โครงการพาคนกลับบ้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ประสบต่อสาธารณภัย ให้สามารถประกอบอาชีพได้ และช่องทางการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานในพื้นที่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมแยกเป็นสาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ หรือซ่อมจักรยานยนต์ และช่างเทคนิคก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 75 คน
 

 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น