xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิราชประชาฯ เยี่ยมเด็กทุนพระราชทานในท้องที่ชัยนาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ชัยนาท - มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมเด็กทุนพระราชทานในท้องที่จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ครอบครัว พร้อมติดตามชีวิตความเป็นอยู่ และการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทาน

วันนี้ (4 ก.พ.) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสุนันท์ ไทยลา รองประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และอาสาสมัครเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวเด็กกำพร้าจากสาธารณภัยที่ได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ในท้องที่จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย พร้อมติดตามความชีวิตความเป็นอยู่ และการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนทุนพระราชทาน

โดยได้เดินทางไปเยี่ยมเยี่ยน พร้อมกับมอบถุงพระราชทาน และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ ด.ญ.พรธิตา ภูไข่ กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท ด.ช.ธนโชติ ทองช้อย กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา ด.ช.วีรกรณ์ ต้นอินทร์ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามผลการเรียน รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน เนื่องจากบิดา หรือมารดาเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆ ให้ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ที่ขาดโอกาส สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ ประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์คือ ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยการมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยโดยฉับพลันทันทีที่สาธารณภัยเกิดขึ้น เพื่อนำร่องการช่วยเหลือในเบื้องต้น และประสานความช่วยเหลือจากทางราชการเข้ามาดำเนินการต่อตามลำดับ และเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

อีกทั้งยังให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา โดยให้การสนับสนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้งสิ้น 58 โรงเรียนทั่วประเทศ มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากสาธารณภัย เด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ

ซึ่งในแต่ละปีได้มีการมอบทุนพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก โดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษา และอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้เป็นคนดี มีเมตตากรุณา ให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนจนสุดความสามารถ เมื่อเรียนจบถึงระดับใดแล้วให้มีความสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงเป็นที่พึ่งของผู้ที่ได้รับความทุกข์ยาก ทั้งทางด้านการศึกษา และจากภัยนานาชนิด ทรงเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของประชาชนโดยแท้


กำลังโหลดความคิดเห็น