xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตเตรียมพร้อมรับมือโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2012

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพรอมรับมือโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุใหม 2012 (MERS-CoV) เน้นย้ำ 6 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

จังหวัดภูเก็ต เตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV) เน้น 6 มาตรการวินิจฉัยผู้ป่วยให้ได้เร็วที่สุด ย้ำโรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรค ทุกภารกิจ หากป่วยมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ขอให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อผลในการป้องกันควบคุมโรค

โดยทางกระทรวงสาธารณสุขเน้นให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคนี้ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ข้อมูลองค์การอนามัยโลก ณ วันที่ 1 มิ.ย.2558 พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 1,154 ราย เสียชีวิต 431 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 37.35 ใน 25 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ จอร์แดน โอมาน คูเวต อียิปต์ เยเมน เลบานอน อิหร่าน ตุรกีอังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี กรีซ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ตูนิเซีย แอลจีเรีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วนประเทศที่มีรายงานเดือนพฤษภาคม 2558 มี 6 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิหร่าน กาตาร์ เกาหลีใต้ และจีนแผ่นดินใหญ่

ส่วนประเทศไทยจนถึงปจจุบันยังไมมีผูปวยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม2012 เปนโรคระบบทางเดินหายใจจากเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุให (MERS-CoV : Middle East Respiratory Syndrome) ตระกูลเดียวกับโรคซารส พบครั้งแรกที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในปพ.ศ.2555 ระยะฟกตัวของโรคเฉลี่ย 2-14 วัน มีอาการไข ไอ หายใจหอบ และหายใจลําบาก ผูปวยจํานวนมากจะทองรวงรวมดวย โรคนี้ติดตอได3 ทาง คือ สัมผัสใกลชิดกับผูปวยโดยตรง ติดผานการไอจาม และมือสัมผัสของใชของผูปวย ปจจุบันยังไมมีวัคซีน และยารักษาโดยเฉพาะ

สําหรับมาตรการเฝ้าระวังปองกันควบคุมโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุใหม2012 กระทรวงสาธารณสุขไดกําชับให้ทุกจังหวัดดําเนินการใน 6 เรื่อง ได้แก 1) การเฝาระวัง และคัดกรองผูเดินทางโดยเฉพาะจังหวัดที่มีด่านเขาออกระหวางประเทศ เช่น สนามบินให้แจงเตือนผูเดินทางที่มีอาการไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก หากมีประวัติการเดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้ใหแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อส่งตรวจที่โรงพยาบาลทันที เน้นจะตองตรวจวินิจฉัยผูป่วยให้ได้เร็วที่่สุด โดยเฉพาะกลุมเสี่่่ยง (ผู้ป่วยปอดบวมรุนแรง ผู้ปวยที่่ป่วยพร้อมกันหลายคน กลุ่มเจ้าหนาที่่สาธารณสุข ครอบครัวที่่มีผู้ป่วยในบ้าน และมีประวัติเดินทางมาจากประ่เทศที่มีการระบาด และผูที่เดินทางกลับจากตะวันออกกลางในทุกภารกิจ) 2) ให้โรงพยาบาลทุกแห่งติดป้ายแจงเตือนผูป่วยที่มีอาการไข้ไอ ที่่แผนกผู้ป่วยนอกและจัดจุดบริการเบ็ดเสร็จ หรือทางด่วน เพื่่อคัดกรองผูป่วยระบบทางเดินหายใจ และมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดภายใน 14 วัน ให้ผู้ปวยโรคทางเดินหายใจทุกคนสวมหนากากอนามัย และเตรียมพร้อมทางห้องปฏิบัติการเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยเชื้อที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยทั่วประเทศ จัดเตรียมห้องแยกที่่มีความดันเป็นลบในโรงพยาบาล เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีอาการอยูในข่ายสงสัย และกําชับบุคลากรให้ยึดมาตรการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด

3)ให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เพื่อดําเนินการควบคุมป้องกันโรคอย่างรวดเร็ว 4) ดําเนินการตามแนวทางการติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยทันทีเมื่อได้รับรายงานผู้ต้องสงสัยว่าป่วยจากโรคนี้ 5)ให้ความรู้สร้างความเข้าใจประชาชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อการป้องกันโรค ไม่ตื่นตระหนก 6)ให้ทุกจังหวัดดําเนินการดูแลสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และกาฬหลังแอ่น ให้ความรู้ในการป้องกันโรค การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาในประเทศที่มีการระบาด ส่วนจังหวัดภูเก็ตดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 6 ด้าน
 
โดยเฉพาะผู้เดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนา จังหวัดภูเก็ตใหบริการฉีดวัคซีนแกผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์พีธีอุมเราะหผู้เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์กําหนดใหบริการ One Stop Service ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีโรงพยาบาลภาครัฐทั้ง 3 แห่งร่วมให้บริการ สําหรับช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าเรือภูเก็ตได้มีการประสานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สายการบิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง การท่าอากาศยาน หากพบผู้ป่วยสงสัย หรือมีไข้และเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงจะส่งไปพบเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล หากพบผู้ป่วยสงสัยบนเครื่องบินจะกําหนดจุดลงจอดเครื่องบินเฉพาะรับผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลในห้องแยกโรคความดันลบ และติดตามเยี่ยมผู้โดยสารที่สัมผัสใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้ ทั้งโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ ยังไม่มีในประเทศไทย ขอให้ประชาชนที่จําเป็นต้องเดินทางไปพื้นที่ระบาดให้รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลให้ดี โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจําตัวควรระมัดระวังเป็นพิเศษ กินอาหารที่สะอาดควรล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด หากจําเป็นควรใส่หน้ากากป้องกันโรค และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาด หากมีไข้ต้องรีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง หรือโทร.ปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง สําหรับผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หากไม่จําเป็นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในระยะนี้ไว้ก่อน
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...