xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตจัดงาน “วันท่องเที่ยวสวนสับปะรด” หวังเพิ่มผลผลิต ประชาสัมพันธ์ให้รู้จักมากขึ้น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดงาน “วันท่องเที่ยวสวนสับปะรดภูเก็ต” หวังเพิ่มผลผลิต และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

วันนี้ (24 ก.ค.) ที่แปลงสับปะรดภูเก็ต ของนายระวี รองแก้ว ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานวันท่องเที่ยวสวนสับปะรดภูเก็ต โดยมี นายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดภูเก็ต นายสมพงศ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายระวี รองแก้ว เจ้าของสวนสับปะรดตำบลเทพกระษัตรี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรทำสวนสับปะรด และนักท่องเที่ยวเข้าร่วม

นายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สับปะรดภูเก็ต เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นพืชของดีประจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เนื่องจากมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแตกต่างจากสับปะรดแหล่งอื่น ปัจจุบันมีเนื้อที่ปลูก จำนวน 2,530 ไร่ เกษตรกร 56 ราย ผลผลิต 12,106 ตัน คิดเป็นมูลค่า 167.06 ล้านบาทต่อปี การผลิตสับปะรดภูเก็ตของเกษตรกรที่ผ่านมาพบว่า ยังมีปัญหาในระบบการผลิต และการตลาด คือ คุณภาพผลผลิตไม่สม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน เกษตรกรขาดการวางแผนในการผลิต และการตลาดร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,138,000 บาท ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร พัฒนาศักยภาพผลิตและการตลาด และสร้างมูลค่าแก่ผลผลิต รวมทั้งประชาสัมพันธ์สับปะรดภูเก็ต

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จึงกำหนดจัดงานวันท่องเที่ยวสวนสับปะรดภูเก็ตขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์สับปะรดภูเก็ต ซึ่งเป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และเป็นพืชของดีประจำจังหวัดภูเก็ต ให้ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวได้รับทราบ เป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตซึ่งจะนำมาสู่การสร้างรายได้แก่เกษตรกร และสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงภาคธุรกิจท่องเที่ยวสู่ภาคเกษตร เป็นการสร้างเลือกใหม่แก่นักท่องเที่ยวในการที่จะได้ชมวิถีชีวิตของเกษตรกร รูปแบบการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้แก่เกษตรกร และสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ตในการที่จะอนุรักษ์อาชีพพื้นที่ทำการเกษตรในโอกาสต่อไป

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเยี่ยมชมสวนสบปะรดภูเก็ต นิทรรศการการผลิตและการแปรรูป การสาธิตทางเกษตร การประกวดผลผลิตสับปะรด การแข่งขันปอก และกินสับปะรดภูเก็ต การจำหน่ายสับปะรดภูเก็ต และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้านนายไมตรี อินทุสุต กล่าวว่า สับปะรดภูเก็ต ถือเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ต เมื่อกล่าวถึงชื่อนี้มีคุณลักษณะพิเศษที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ คือ หอม หวาน กรอบ อร่อย เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นมรดกที่ชาวภูเก็ตจะต้องอนุรักษ์ไว้ ต้องมีการส่งเสริมพัฒนา และประชาสัมพันธ์ให้ชาวโลกได้รับรู้ จากการที่สับปะรดภูเก็ตได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ทำให้สับปะรดภูเก็ตได้รับการคุ้มครอง และเป็นผลดีต่อเกษตรในการแข่งขันด้านการตลาด แต่เมื่อมองถึงจุดอ่อนของการผลิตสับปะรดภูเก็ต คือ มีเนื้อที่ปลูกน้อยมาก ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคในจังหวัดภูเก็ต

ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องนาแนวทางในการขยายพื้นที่ปลูก และเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น โดยจะต้องดำเนินการ 1.ร่วมกันบูรณาการจัดหาพื้นที่เหมาะสมแก่เกษตรกร 2.พัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ คุ้มค่า คุ้มทุน โดยจะต้องมีการรณรงค์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง ซึ่งจะสอดคล้องต่อนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะต้องลดต้นทุนการผลิตและคืนความสุขให้แก่เกษตรกร 3.สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้จากกระบวนการผลิตสับปะรดภูเก็ต โดยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และ 4.ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด

 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...