xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตพร้อมเปิดอุทยานการเรียนรู้ ICT ที่ทันสมัย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต พร้อมเป็นอุทยานการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป และพร้อมลงพื้นที่อบรมให้ความรู้ในชุมชนต่างๆ ทั่วจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (29 พ.ค.) ที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต (สนามเด็กเล่น สะพานหิน) นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการแสดงความพร้อมในการเป็นอุทยานการเรียนรู้ ภูเก็ต โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) SIPA ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อันจะเป็นฐานความรู้ให้แก่คนไทยได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได้ใช้พื้นที่ของศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 900 ตารางเมตร ปรับปรุงให้เป็นศูนย์ ICT โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนจาก SIPAในการสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์ทั้งหมด

โดยศูนย์ฯ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2550 และได้แต่งตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นผู้ดูแลจัดการ และบริหารศูนย์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และปัจจุบันมี ดร.จิวัฒน์ แท่นทอง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นผู้อำนวยการศูนย์ดังกล่าว

ด้าน ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ ว่า เพื่อยกระดับ และพัฒนาความสามารถและการเรียนรู้ของประชาชนในส่วนท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จนถึงระดับการใช้มัลติมีเดีย (Multimedia) และแอนิเมชัน (Animation) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างนวัตกรรมผลผลิตหรืองานจากการผสมผสานภูมิปัญญาของตนเข้ากับความรู้สมัยใหม่ เพื่อรองรับ และสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ที่มีขึ้นในส่วนท่องถิ่นนั้นๆ เพื่อสนับสนุนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการแก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนการกระจายความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ภูมิภาค และเพื่อเป็นสถานที่ให้บริการในเรื่องวิทยากร และสันทนาการ พร้อมกันนี้ ยังส่งเสริม และจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้าน ICT แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป รวมทั้งสนับสนุน และการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT แก่นักเรียน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต และเป็นศูนย์รวมระบบ Digital Content อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อสังคม

สำหรับการให้บริการ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตไวไฟความเร็วสูงแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป การฝึกอบรมความรู้ และการใช้งานด้านไอซีที และมัลติมีเดียทั้งใน และนอกสถานที่ ห้องประชุมขนาด 300 ที่นั่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ขนาด 42 เครื่อง รวมทั้งห้องสมุด และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนขนาด 60 ตารางเมตร

ดร.จิรวัฒน์ กล่าวถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ ว่า หลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park ตามวิสัยทัศน์ “แหล่งบูรณาการเพื่อเรียนรู้ และนวัตกรรมสู่สังคม” เป็นอุทยานการเรียนรู้ฝั่งอันดามัน และปลูกฝังแนวคิดการทำงานจิตอาสาพัฒนาชุมชนด้วยไอที นอกจากนี้ เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ท้องถิ่นในรูปแบบดิจิตอล และสื่อที่ทันสมัยที่สะท้อนความเป็นตัวตนชาวภูเก็ต และเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้มีความสนใจมาเรียนรู้เมื่อมาเยือนภูเก็ต พร้อมเป็นศูนย์การจัดอบรมแบบมืออาชีพด้านไอซีที อีกทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมที่ทันสมัย เช่น หุ่นยนต์ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เยาวชนได้ฝึกปฏิบัติ และต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ฝึกฝนวิชาการนอกห้องเรียนสำหรับเยาวชนให้รู้จักตนเอง ซึ่งเป็นเป้าหมายการดำเนินชีวิตโดยมีหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับเยาวชนที่มีความสนใจในอาชีพต่างๆ อย่างไรก็ตาม เป็นแหล่งบูรณาการการเรียนรู้ด้วยสื่อที่ทันสมัยในรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...