xs
xsm
sm
md
lg

“กลุ่มพันธุ์กล้าชุมชน” วัยรุ่นยุคใหม่หอบน้ำใจกระจายสู่สังคม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


โดย...กันยา มาศภูมิ

ในสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางการสื่อสาร และเทคโนโลยีมีมากขึ้น การดำเนินชีวิตของคนต่างมีความเร่งรีบทำงาน เพื่อหาปัจจัยดำรงชีวิตให้อยู่รอด ขาดการมีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขาดการมีส่วนร่วมเพื่อสังคม สังคมจึงเกิดปัญหามากมาย เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ถูกทิ้งให้อยู่บ้านเพียงลำพัง การแพร่ระบาดยาเสพติด นักเรียนยกพวกตีกัน และปัญหาอีกมากมายที่ปรากฏให้เห็นในสื่อต่างๆ

 
ปัญหาสังคมเหล่านี้ ทำให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล สังกัด สพป.สตูล เกิดมีความคิดที่อยากจะช่วยเหลือสังคมให้กลับคืนสู่สังคมแห่งการมีน้ำใจ รู้จักการให้ การแบ่งปัน และการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง มีคุณภาพ จึงเข้ารวมกลุ่มกันภายใต้ชื่อ “กลุ่มพันธุ์กล้าชุมชน” ทำกิจกรรมไบซิเคิลทัวร์ ปั่นจักรยานไปพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ และการนำสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ เช่น นม ขนม ผลไม้ ไปเยี่ยมเยียน ร่วมพูดคุยถามทุกข์สุขจากผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการแบ่งปัน และมอบกำลังใจให้เขาเหล่านั้นสามารถต่อสู้กับชีวิตอย่างเข้มแข็ง

 
“กลุ่มพันธุ์กล้าชุนชน” แรกเริ่มเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีเพียงไม่กี่คน มีการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การประชุมแบ่งภาระออกสำรวจข้อมูลของผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในหมูบ้าน และนำข้อมูลร่วมกันวางแผน ออกไปทำกิจกรรมไบซิเคิลทัวร์ ตระเวนพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ และเยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

ซึ่งส่วนใหญ่เด็กๆ จะนัดแนะกันออกปฏิบัติการในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ ส่วนเงินที่ใช้ในการจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เด็กๆ จะใช้วิธีการเรี่ยไรกันเองภายในกลุ่ม พร้อมขอบริจาคจากผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านใหม่ ตลอดจนคนในชุมชน อสม.บ้านใหม่ และอบต.ควนโพธิ์ ที่ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมอย่างเต็มที่

เด็กๆ กลุ่มพันธุ์กล้าชุมชน มุ่งมั่นทำกิจกรรมไบซิเคิลทัวร์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบัน มีสมาชิกรวม 50 คน โดยมี น.ส.อาซือรา อารง และ น.ส.สุนิตา สง่าบ้านโคก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแกนนำสำคัญ มีนางอัลวานีย์ หลีเส็น พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านใหม่ และนายลาปัน ดำพิลา เป็นผู้ดูแล และให้คำปรึกษา ซึ่งแม้นักเรียนบางคนจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านใหม่ไปแล้วก็ยังร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อในกลุ่มนี้ด้วย

 
นายอนุสรณ์ สองเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่กล่าวว่า โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้เกิดทักษะในการดำรงชีวิต สำหรับกิจกรรมไบซิเคิลทัวร์ของกลุ่มพันธุ์กล้าชุมชน เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่เด็ก ฝึกให้เด็กมีจิตสาธารณะ และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ภาพความสำเร็จเหล่านี้ ทำให้กลุ่มพันธุ์กล้าชุมชนได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ในการประเมินรอบแรก เพื่อเข้าสู่การประเมินระดับภูมิภาคของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2555 แต่ความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของการศึกษา คือ การได้เห็นเด็กๆ รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่แบ่งปันน้ำใจ ช่วยบ่มเพาะหัวใจดวงน้อยให้อ่อนโยน เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะช่วยเหลือสังคมที่รอคอยการเยียวยาต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น