xs
xsm
sm
md
lg

พมจ.ติวเข้มทีมสหวิชาชีพใน พ.ร.บ.ป้องกันฯ การค้ามนุษย์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - พมจ. 3 จังหวัดภาคใต้ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ให้แก่ทีมสหวิชาชีพ

วันนี้ (31 พ.ค.) ที่โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อ.เมือง จ.สงขลา นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ให้แก่ทีมสหวิชาชีพในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์จากจังหวัดพัทลุง สตูล และจังหวัดสงขลา จำนวน 130 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ในการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิ และให้ทีมสหวิชาชีพมีเครือข่ายในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร.อ.สมหมาย ยกสกูล รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ได้จัดการอบรมขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ของไทยในปัจจุบัน ถึงแม้จะมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา แต่ขบวนการค้ามนุษย์ก็ได้มีการพัฒนารูปแบบของการค้ามนุษย์ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกประเทศให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

ในปี พ.ศ.2553 และ 2554 ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้ประเมินประเทศไทยในเรื่องความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ อยู่ในระดับ Tier 2 watch list 2 ปีติดกัน ซึ่งหมายถึง ระดับที่จะต้องมีการจับตาดูว่าประเทศไทย มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังหรือไม่ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คือ หากประเทศใดไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กฎหมายของสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ ก็อาจถูกตัดความช่วยเหลือทางการเงิน หรือถูกมาตรการในการตัดความสัมพันธ์ทางการค้าได้ และเมื่อปี 2552 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สนับสนุนงบประมาณให้ สนง.พมจ.ทุกจังหวัดจัดอบรมทีมสหวิชาชีพในทุกจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และให้ทีมสหวิชาชีพมีเครือข่ายในการปฏิบัติงาน

สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษ นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์และกลไกทำงาน นิยามความหมายของการค้ามนุษย์และองค์กรประกอบความรับผิดฐานค้ามนุษย์ การอภิปราย สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ 3 จังหวัด การบรรยาย พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นต้นSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...