xs
xsm
sm
md
lg

สกสว.ระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ พร้อมเชื่อมโยงแผน ววน.ปี 66-70 เสริมพลังพัฒนาประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
วันนี้ (2 มีนาคม 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ลูวิส ผู้อำนวยการภารกิจวิเคราะห์สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในและต่างประเทศ นำทีมพนักงาน สกสว.เข้าร่วมการประชุมระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมศึกษากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระดับพื้นที่ ศึกษาการเชื่อมโยงกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับปี 2566-2570 สานพลังทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ


รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน เปิดเผยว่า วันนี้ สกสว.ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการประชุมระดมความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ “พลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” โดยจัดรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนใน 18 กลุ่มจังหวัด เริ่มจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยสภาพัฒน์ฯ ได้ยกร่างกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย และได้ทบทวนสถานะของประเทศไทยโดยเฉพาะจุดอ่อนและแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ ได้กำหนด 13 หมุดหมายสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน 


เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
2. การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า
3. ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
4. การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร
5. ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์
6. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล
สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค
7. SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม
8. พื้นที่และเมืองที่มีความเจริญ ทันสมัย และน่าอยู่
9. ความยากจนข้ามรุ่นและความคุ้มครองทางสังคม
วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
10. เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
11. การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ
12. กำลังคนที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
13. ภาครัฐสมรรถนะสูง


อย่างไรก็ตาม ต่อจากนี้ สกสว.จะได้นำข้อมูลกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งเป็นแผนระดับ 2 ของประเทศ เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนด้าน ววน.ฉบับปี พ.ศ. 2566-2570 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ


* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า"SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *
SMEs managerกำลังโหลดความคิดเห็น