xs
xsm
sm
md
lg

สร้าง Active Entrepreneur ผปก.นักสู้ผู้ไม่แพ้ หนุนคนรุ่นใหม่ใช้ทรัพยากรของประเทศ เพิ่มมูลค่าการผลิต สู่สังคม Digital Economics!

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"เราจะสร้าง Active Entrepreneur (ผู้ประกอบการนักสู้ผู้ไม่แพ้) ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ บัณฑิตจำนวนมากใช้ฐานทรัพยากรของประเทศ ในการผลิตและเพิ่มมูลค่า เพื่อเข้าสู่สังคมแพลตฟอร์ม Digital Economics"

บทบาทของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ เมื่อปี 2561 โดยเปลี่ยนองค์ประกอบอันสำคัญ 4 เรื่องใหญ่ๆ เปลี่ยนใหม่ให้ท่านนายกรัฐมนตรี เข้ามาเป็นประธานขับเคลื่อน การเปลี่ยนผ่านสังคมไทย ครั้งใหญ่ในวันที่โลก ปรับตัวใหม่ เพื่อชี้นำสังคมไทยให้เข้าสู่ การขยายผู้ประกอบการ ขนาดเล็กขนาดการ ยกระดับเกษตรกร เข้าสู่การค้าการผลิตในยุคของ Digital Economics คล้ายกับของประเทศไทยจีน ที่SME ของเขากลายเป็นฐานเศรษฐกิจที่กว้างของประเทศ

ที่น่าดีใจก็คือมีสิ่งใหม่ ภาคเกษตร ซึ่งเดิมไม่เคยถูกนิยามลงไปในคำว่า วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม แต่วันนี้สังคมไทย เราผูกพันกับภาคเกษตรและก็พยายามให้เกษตรกรทั้งหลายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรได้ด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้เขาอยู่โดดเดี่ยวในท้องทุ่ง วันนี้ลูกหลานบัณฑิตกลับสู่ชนบท การสร้างสรรค์จะถูกปลดปล่อยพลัง

วันนี้เราเริ่มมั่นใจว่าจากรณีโควิด-19 เราเห็นได้ชัดเลย ว่าเรามีผู้ประกอบการที่เป็นพ่อค้า แม่ขาย รวมทั้ง SME ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน จนถึง 5 คน ประมาณราวๆ 9 ล้านกว่าคน จากเดิมที่ สสว.เคยเดินสำรวจกับสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อ 2 ปีที่แล้วประมาณ 3 ล้านคน คิดว่าน่าจะมีถึงประมาณราวๆ 9 ล้านคนและก็จ้างงานถึงไปประมาณร่วมๆ 16 ล้านคนด้วย เราจะบูรณาการงบประมาณของหลายหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับ SME ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ราจะตั้งศูนย์บ่มเพาะ “คนกล้าคืนถิ่น” “บัณฑิตคืนทุ่ง” “คนหนุ่มสาวคืนสวนนาไร่” ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อลงในพื้นที่เพื่อให้ SME ทั้งหลายแข็งแรง เราจะใช้พลังคนหนุ่มสาวผู้มีศักยภาพใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่า สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ ที่เขาเรียกว่า “การเพิ่มพูนต่อยอดจากฐานของทุนแผ่นดิน” หรือการเจริญเติบโตของประเทศ ซึ่งวันนี้เรา SME เรามีคนร่วมๆ ประมาณ 16 ล้านคน แต่เราก็เรียนเลยว่ายังมี GDP ในสัดส่วนไม่ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ นะครับ ซึ่งประเทศที่เจริญแล้วเนี่ย สัดส่วนเนี่ยจะตกประมาณราวๆ 80 เปอร์เซ็นต์

และผมก็เชื่อว่าอีก 20 ปี ข้างหน้าถ้าเรามาถูกทิศ ถูกทางและก็ถูกคนเนี่ย เราอาจจะเห็นในสัดส่วนประมาณราวๆ ถึง 60-70 เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ภายใน 30-40 ปี ข้างหน้าเหมือนประเทศจีนนะครับ ที่เขาเติบโตได้ถึง 2 เท่าตัวของ GDP ของ SME ก็เรียนว่าเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องนี้นะครับ

สสว. เนี่ยจะต้องสร้างไม้ค้ำยันให้เป็นของคนตัวเล็กตัวน้อยในประเทศ ผู้ประกอบการที่มีในแผ่นดิน เราจะเติมพลังปัญญาความรู้ เติมทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม ไปขับเคลื่อนกันเพิ่มมูลค่า ความสามารถในการแข่งขันและก็มีความแตกต่างโดดเด่น จนกระทั่งสามารถส่งออกได้ในที่สุด และบ้านเราโดยพื้นฐาน เรามีความมั่งคั่งของภาคการเกษตรกรมเป็นทุนเดิมของประเทศ และก็เรามีอะไรหลายอย่างที่ประเทศอื่นไม่มี ซึ่งอยู่ในภาคอาหารและแปรรูปอาหาร ผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวใจที่เราจะมุ่งไปในเส้นทางสายนี้ ในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อสร้าง Active Entrepreneur คนหนุ่มสาวบัณฑิตสี่ห้าแสนคน เขยื้อนสังคมไทยไปข้างหน้า ด้วยกำลังการผลิต พลังปัญญา ของพวกเขา!

สสว หน่วยงานนี้ถือว่าเป็นนโยบายแห่งชาติเลย เพราะว่าท่านนายกฯ เป็นประธานโดยตัวเองและก็ประกอบด้วยรัฐมนตรีที่ดูแลเศรษฐกิจหลักๆถึง 4 รัฐมนตรีนะครับ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม และก็มีหน่วยงานในระดับที่เรียกว่าสำคัญ อย่างเช่น แบงก์ชาติ สภาพัฒน์ งบประมาณ บีโอไอต่างก็รวมอยู่ในนี้ด้วย ก็เรียนว่าจะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันทำได้ในทุกมิติให้คล่องตัวรวดเร็ว เพื่อวางรากฐานให้ผู้ประกอบการ SME มีทั้งทุน มีทั้งปัญญา มีพลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจของชาติ ในวันที่โลกเปลี่ยนไป สู่ Digital Economics!
นี่คืองานที่ท้าทายเพื่อวางฐานรากของประเทศให้มั่นคง เพื่อวันข้างหน้าของสังคมไทย

บทความโดย
คุณ มงคล ลีลาธรรม
ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)กำลังโหลดความคิดเห็น...