xs
xsm
sm
md
lg

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรุกพัฒนาผู้ประกอบการโอทอปผ่าน 7 กิจกรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) รุกพัฒนาผู้ประกอบการโอทอปผ่าน 7 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพสู่การค้าออนไลน์ เสริมทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างอัตลักษณ์ รองรับความเป็นปกติใหม่ เพื่อความอยู่รอด แม้การท่องเที่ยวซบเซา หนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญของการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทยให้ดีพร้อมใน 90 วัน กว่า 1000 ราย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก คาดเพิ่มผลิตภาพในเชิงเศรษฐกิจกว่า 500 ล้านบาท

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กสอ.ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอทอป (OTOP) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่อาศัยการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ แม้รัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนปรน แต่ว่าการท่องเที่ยวก็ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม OTOP ที่ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพากิจกรรมการท่องเที่ยว โดยมีลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้สามารถดำเนินกิจการได้ในระยะนี้ กสอ.จึงมีโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ผ่าน 7 กิจกรรม ดังนี้

● กิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สู่ Global ด้วยการตลอดออนไลน์ e-commerce ด้วยการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำที่สอดคล้องกับการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ด้วยการตลาดดิจิทัล การขายออนไลน์ e-commerce โดย Platform ที่ได้รับความนิยม มีมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพ

● กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่ดิจิทัล 4.0 ด้วยการสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอสินค้า และการบริการ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

● กิจกรรมพัฒนาทายาทผู้ประกอบการ OTOP ด้วยการเสนอแนวคิดการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านต่างๆ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างและพัฒนาช่องทางการตลาดแบบ e-commerce โดยการใช้ Platform ที่เป็นสากล

● กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว เพื่อค้นหาและสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบพัฒนา หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

● กิจกรรมยกระดับเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้า OTOP พัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ฮาลาล อย. GMP HACCP ISO

● กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยการอบรมเชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการลดความสูญเปล่า (Waste) ความไม่สม่ำเสมอ (Unevenness) หรือสภาวะเกินกำลัง (Overburden) เพื่อลดต้นทุน ควบคุมคุณภาพสินค้า การเพิ่มผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักร หรือการใช้ระบบอัตโนมัติมาสนับสนุน

● กิจกรรม OTOP ยั่งยืนด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้ทุนความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นให้เกิดมูลค่า การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และตลาดสีเขียว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวครอบคลุม 3-6 เดือน และได้นำร่องเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสูงกว่า 1,000 ราย ซึ่งจากกิจกรรมทั้งหมดคาดว่าจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้กว่า 500 ล้านบาท และในอนาคตมีแนวทางในการขยายการส่งเสริมครอบคลุมไปยังผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ เสริมศักยภาพสู่การเปิดตลาดในต่างประเทศ ผ่านการขายออนไลน์ e-commerce เพื่อเป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางการส่งออกของภูมิภาค ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญของการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทยให้ดีพร้อมใน 90 วัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มปรับตัวอย่างรวดเร็วในอนาคต ทั้งยังเสริมศักยภาพให้เศรษฐกิจฐานรากและมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอีกทางหนึ่ง นายณัฐพลกล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจกิจกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2202-4417 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipindustry และ www.dip.go.th


กำลังโหลดความคิดเห็น