xs
xsm
sm
md
lg

บจธ.ยื่นมือช่วยเกษตรกรได้รับผลกระทบที่ดินทำกินจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.
รัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบหมายให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องที่ดินทำกิน โดยให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้กำกับดูแล

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ดำเนินการมา บจธ.ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินไป 2,631 ราย 877 ครัวเรือน จำนวนที่ดินที่ บจธ.ดำเนินการ 3,151 ไร่ ในโครงการตามภารกิจของ บจธ.ทุกโครงการจะต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการ


เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ..... ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน คณะทำงานด้านกฎหมายการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มีภาคประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าวเป็นจำนวนกว่า 200 คนนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดเผยว่า หน้าที่ของ บจธ.เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายการถือครองที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน ตลอดจนการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร โดยทดลองดำเนินงานผ่านโครงการในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก โครงการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร โครงการนำร่องธนาคารที่ดินใน 5 ชุมชน และโครงการตลาดกลางที่ดิน

เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ฯลฯ จำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดินทั้งที่ดินของเอกชนและที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ ทำให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือมีสิทธิการเช่าได้รับผลกระทบไม่มีที่ดินทำกินหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่บางส่วนบ้างแล้ว เช่น โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟรางคู่ โครงการทวงคืนผืนป่า เป็นต้น


บจธ.มีหน้าที่โดยตรงในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านที่ดินทำกิน จึงได้จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือ หรือแนวทางที่เหมาะสมรองรับทั้งการแก้ไขและป้องกัน โดยได้ดำเนิน “โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐ” เพื่อสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือ

สำหรับพื้นที่เป้าหมายพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจังหวัดอื่นๆ เช่น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี และโครงการอื่นๆ ของรัฐ


นายกุลพัชรกล่าวต่อไปว่า จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปรากฏว่ามีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับผลกระทบในเรื่องที่ดินทำกินกว่า 100 ราย โดยกลุ่มเกษตรกรได้ประสานขอความช่วยเหลือมายัง บจธ. และ บจธ.ได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่เป้าหมาย ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ" ให้กลุ่มกำหนดรูปแบบและจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินประสานกับเจ้าของที่ดินเพื่อทำหนังสือแจ้งความประสงค์เสนอขายที่ดินมายัง บจธ. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐต่อไป* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *

กำลังโหลดความคิดเห็น...