xs
xsm
sm
md
lg

ไทยพัฒน์จัด “ESG Rating” เลือก 100 บจ. ลงทุนโปร่งใสคำนึงสังคม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สถาบันไทยพัฒน์ เปิดมิติใหม่ จัดอันดับธุรกิจด้านการพัฒนาความยั่งยืนครั้งแรกในไทย รับความต้องการนักลงทุนเชื่อถือบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล ตอบโจทย์การลงทุนยั่งยืน พร้อมประกาศหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ ESG 100 หน่วยงาน

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เปิดเผยว่า การจัด ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ถือเป็นข้อมูลสื่อถึงความยั่งยืนของธุรกิจ โดยได้ทำการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 567 บริษัท (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานหรือการระบุข้อมูลตามแหล่งและช่วงเวลาที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งในรายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน และข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประเมินและจัดอันดับในครั้งนี้

ทั้งนี้การประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 นับเป็นการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนสำหรับรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในประเด็นความยั่งยืนที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ถูกระบุ ความครอบคลุมของการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าในส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งเป้าหมายการดำเนินงานในระยะยาวที่ใช้เป็นแนวกำกับผลลัพธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะกลางควบคู่ไปพร้อมกัน

“การจัดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 เป็นข้อมูลตั้งต้นที่ผู้ลงทุนสามารถใช้คัดเลือกหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ใน Universe จำนวน 100 หลักทรัพย์ สำหรับตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment) พร้อมกับการสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป” ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าว

สำหรับตัวอย่าง100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) อาทิ ADVANC, AMANAH , AOT, APCO, ASP, BAFS, BANPU, BAY และ BBL เป็นต้น โดยผู้ลงทุนที่สนใจข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่ม ESG100 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.esgrating.com
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SME ผู้จัดการออนไลน์" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น