xs
xsm
sm
md
lg

แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศของ GISTDA คว้า Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์Space Inspirium ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA คว้ารางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ โดยมีพิพิธภัณฑ์กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในครั้งนี้

นางสาวปราณปรียา วงศ์ษา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายองค์ความรู้ ของ GISTDA กล่าวว่า การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับ และเป็นความภาคภูมิใจของการทุ่มเททำงานสร้างสรรค์กระบวนการจัดการองค์ความรู้ โดย Space Inspirium เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งเดียวของไทยที่ให้บริการสังคม พัฒนากำลังคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเผยแพร่ และสร้างองค์ความรู้ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรความรู้และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีฯในอนาคต

นางสาวปราณปรียาฯ ยังกล่าวอีกว่า สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้ความสำคัญ และพิจารณามอบรางวัลนี้ให้ และขอขอบคุณการสนับสนุนทุกช่องทาง และกำลังใจจากประชาชนที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ จากรางวัลในครั้งนี้ GISTDA จะเดินหน้าสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศที่หลากหลายน่าสนใจ อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการรูปแบบใหม่ๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรที่เป็นผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างรากฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศฯ และวิทยาศาสตร์ให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากลต่อไป

รางวัล Museum Thailand Awards จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เป็นรางวัลที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานภายในของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี มอบให้แก่พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่โดดเด่น เพื่อกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการและมาตรฐานตามแบบสากล แบ่งหมวดหมู่พิพิธภัณฑ์เป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ด้านชุมชนและท้องถิ่น, พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์,พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และในแต่ละประเภทจะพิจารณาความดีเด่นของพิพิธภัณฑ์ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน โดย Museum Thailand Awards 2021 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนวิถีชีวิต” กล่าวคือ การปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบในในหลากหลายมิติเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ภายในสภาวะการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ตามแบบฉบับ New Normal ให้สามารถเชื่อมโยงไปกับการเรียนรู้ในทุกระบบ และขยายองค์ความรู้ไปยังประชาชน ชุมชนได้อย่างทั่วถึง


กำลังโหลดความคิดเห็น...