xs
xsm
sm
md
lg

อว.มั่นใจ "1 ตำบล1 มหาวิทยาลัย" จะผ่าน ครม.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อว.มั่นใจ โครงการ 1 ตำบล1 มหาวิทยาลัยผ่าน ครม.ลงพื้นที่ติดตามการจ้างงาน มรภ.สุราษฎร์ธานี ชู "วิศวกรสังคม” สร้างงาน 3 จังหวัด “สุราษฎร์-ชุมพร-ระนอง”แก้ปัญหาชุมชน

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.63 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการ อว.สร้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)สุราษฎร์ธานี แบ่งเป็นการจ้างงานระยะที่ 1 (4 เดือน) จำนวน 39 คน ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และการจ้างงาน ระยะที่ 2 (3 เดือน และ 2 เดือน) จำนวน 200 คน โดยในระยะที่ 1 จำนวน 96 คน และระยะที่ จำนวน 104 คน ทำงานในพื้นที่บริการมหาวิทยาลัย จ.สุราษฎร์ธานี ชุมพร และ ระนอง

ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า โครงการ อว.สร้างงาน ระยะที่ 1 มีการจ้างงานทั้งด้านข้อมูล ให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ ชุมชนและนำเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวนอย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2563 โดยติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดถ่ายทอด เผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนโครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใน จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร และ จ.ระนอง นั้น ผู้ได้รับการจ้างงานทุกคนจะผ่านกระบวนการสร้างวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสามารถใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนได้ทุกมิติ

รองปลัด อว.กล่าวต่อว่า ส่วนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ที่จะมีการจ้างงาน นักศึกษา บัณฑิตและประชาชน 3 แสนคน ขณะนี้ รอเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.) คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา

ด้าน ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ผู้ได้รับการจ้างงานทุกคนจะผ่านกระบวนการสร้างวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสามารถใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนได้ทุกมิติ โดยทักษะวิศวกรสังคม มี 4 ทักษะ 1.ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย 2.ทักษะในการสื่อสาร สื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 3.ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง 4.ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม และวิศวกรสังคมร่วมกับที่ปรึกษามหาวิทยาลัยและชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนทุกมิติแก้ปัญหา ที่สำคัญ อว.สร้างงาน จะต้องไปดำเนินการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ คือ การเกษตร การท่องเที่ยวนานาชาติ การสร้างเมืองสีเขียวและสังคมคุณภาพด้วย

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด อว.กล่าวว่า โครงการ อว.สร้างงาน ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะผู้ได้รับการจ้างงานนอกจากจะมีงานทำแล้ว ยังได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อนำไปประกอบอาชีพ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยให้ประชาชนที่ว่างงาน มีงานทำ และได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ทางด้านวิชาการเพื่อต่อยอดเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไปได้ เช่น ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และสังคมเฉพาะด้าน ทักษะการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลพื้นฐานของประชากร ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้ประการเอสเอ็มอี


กำลังโหลดความคิดเห็น