xs
xsm
sm
md
lg

มมส ออกแถลงการณ์ด่วน! ห้ามบุคคลภายนอกใช้นิสิตเป็นเครื่องมือทางการเมือง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาสารคาม - ม.มหาสารคามออกแถลงการณ์ด่วนกรณีนิสิตนัดชุมนุม “ปลดแอก” ไล่นายกฯ เย็นนี้ต้องไม่มีบุคคลภายนอกสถาบันเข้ามายุ่งเกี่ยวเด็ดขาด ย้ำหากมีกลุ่มบุคคลใดมีเจตนาฉ้อฉล ย่อมเป็นความรับผิดชอบของบุคคลนั้นเป็นการเฉพาะ

จากกรณีที่กลุ่มแนวร่วมนิสิต มมส.เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเสรีประชาธิปไตย รวมถึงเครือข่ายนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้นัดชุมนุมที่ลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันนี้ (22 ก.ค. 63) ในหัวข้อ “อีสานสิบ่ทน เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน และร่างรัฐธรรมนูญใหม่” โดยกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวจะเริ่มกิจกรรมนัดชุมนุมตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไปนั้น


จากกิจกรรมนัดชุมนุมดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรื่องการใช้สิทธิส่วนบุคคลและการใช้พื้นที่ทางการเมืองภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในเนื้อหาระบุว่า มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันเป็นกลางทางการเมือง และสนับสนุนให้มีอิสระแสดงความคิดเห็นรวมถึงเสรีภาพด้านต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย การดำเนินกิจกรรมหรือกิจการทางการเมืองใดๆ อันเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะบุคลากร นิสิต นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยแท้จริง โดยปราศจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดภายนอกมหาวิทยาลัย ย่อมสามารถกระทำได้ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนด

หากมีกลุ่มบุคคลใดใช้สิทธิโดยมีเจตนาฉ้อฉล และทำให้เกิดความเสียหาย ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากการกระทำดังกล่าวปรากฏขึ้นย่อมเป็นความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ เป็นการเฉพาะ โดยทางมหาวิทยาลัยมิได้เห็นพ้อง หรือไม่ให้การสนับสนุนในการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับรายละเอียดแถลงการณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการใช้สิทธิส่วนบุคคลและการใช้พื้นที่ทางการเมือง ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ ๑

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนทางวิชาการทั้งในด้านการศึกษาและการวิจัย อีกทั้งบริการสังคมในด้านวิชาการต่างๆ อีกทั้งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการปกครองของประเทศไทย ซึ่งได้ดำรงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอด และมีความเป็นกลางในทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด รวมถึงให้การสนับสนุน มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การใช้สิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งหลักการดังกล่าวนั้นได้บัญญัติและรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นต้นมาทุกฉบับนับจนถึงปัจจุบัน และการใช้สิทธิ เสรีภาพดังกล่าวนั้น ต้องอยู่ภายใต้กรอบและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งปวงได้

ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมหรือกิจการทางการเมืองใดๆ อันเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะบุคลากร นิสิต นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยแท้จริง โดยปราศจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดภายนอกมหาวิทยาลัย ย่อมสามารถกระทำได้ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดและรับรองไว้ และตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาลตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธินั้นต้องไม่เป็นการใช้สิทธิโดยเจตนาฉ้อฉล มีวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นใดอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ หรือการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่อย่างใด


ทั้งนี้ หากมีการกระทำดังกล่าวปรากฏขึ้น ย่อมเป็นความรับผิดของบุคคลหรือคณะบุคคลนั้นๆ เป็นการเฉพาะ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามมิได้เห็นพ้อง หรือไม่ให้การสนับสนุนในการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด และสงวนสิทธิ์ไว้ซึ่งการดำเนินการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...