xs
xsm
sm
md
lg

“ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ” แหล่งวิจัยวัคซีนและยา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ลิงแสมสายพันธุ์ไทยในศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
วัคซีนโควิด-19 เข็มแรกของนักวิจัยไทยได้ทดลองฉีดในลิงแล้ว นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะต่อสู้กับโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา โดย “ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ” คือพื้นที่สำหรับการทดลองครั้งนี้

ลิงจ๋อกระโดดห้อยโหนภายในกรงที่มีอุปกรณ์ปีนป่ายจากท่อพีวีซีสีฟ้า บางตัวก็ส่งสายตาใคร่รู้มายังกลุ่มคนกลุ่มใหญ่มองเข้ามาภายในศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ลิงเหล่านั้นคงไม่รู้ว่ากำลังแบกรับความหวังในการต่อสู้ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปหลายแสนคน

ลิงแสมสายพันธุ์ไทย (Cynomolcus Macaque Macaca fascicularis) คือลิงที่ได้รับเลือกในการทดลองเพื่อรับวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ศูนย์วัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงสาธารณสุข หลังประสบความสำเร็จในการทดลองกับหนูทดลอง

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เป็นศูนย์หลักของประเทศในการวิจัยวัคซีนและยา โดยเป็นศูนย์วิจัยไพรเมทของประเทศไทยและภูมิภาค มีมาตรฐานการวิจัย การดูแลและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางพันธุกรรม อีกทั้งยังมีความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ โดยได้ให้งบประมาณแล้ว 47.3 ล้านบาท สถานที่ตั้งของศูนย์อยู่ภายในพื้นที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ส่วนสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ มุ่งเน้นไพรเมท 3 ชนิด คือ ลิงแสมสายพันธุ์ไทย (Cynomolcus Macaque Macaca fascicularis) ลิงวอกอินเดีย (Rhesus Macaque Macaca Mulatta) และลิงมาร์โมเส็ท (Common MarmosetCallithrix Jacchus)

สำหรับไพรเมทนั้นคือสัตว์กลุ่มลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ที่จัดเป็นลิงไม่มีหาง อนุกรมวิธานได้จัดให้ไพรเมทเป็น “อันดับ” (Order) อย่างหนึ่ง ตัวอย่างสัตว์ในอันดับไพรเมทมีทั้งลิงวอก ลิงแสม ชะนี กอริลลา ชิมแปนซี นางอาย รวมถึงลีเมอร์และทาร์เซียร์ โดยจำแนกไพรเมทได้ตั้งแต่ 190 ชนิดไปจนถึงกว่า 400 ชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการจำแนก

ลิงไพรเมทในศูนย์วิจัยไพรเมท

ทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในลิงแสม

วัคซีนโควิด-19 ในขั้นตอนการทดสอบในลิง

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ


กำลังโหลดความคิดเห็น...