xs
xsm
sm
md
lg

ด่วน! ให้ทุนวิจัยปลดล็อคขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ถึง 14 เม.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์​“สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ ประกาศให้ทุนวิจัยและพัฒนาแก้ปัญหาโควิด-19 ปลดล็อควิกฤติขาดแคลนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เน้นงานวิจัย 4 เรื่องเร่งด่วนหน้ากาก N95- ชุด PPE-เครื่องช่วยหายใจ-ระบบห้องปรับอากาศแรงดันลบ เปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึง 14 เมษายน นี้

​ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า กระทรวง อว. โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับการป้องกันและรักษา รวมทั้งสถานพยาบาลที่ใช้รองรับผู้ป่วย รวมทั้งเตรียมการรองรับวิกฤตที่อาจร้ายแรงขึ้นในอนาคต

การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยจะดำเนินงานผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System (NRIIS) โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่ http://nriis.nrct.go.th ระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 8 – 14 เมษายน 2563

​ทาง วช.จะเปิดรับข้อเสนอทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาใน 4 เรื่องเร่งด่วน ได้แก่

1.การวิจัยและพัฒนาหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ทางการแพทย์

2. การวิจัยและพัฒนาชุดป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์ หรือ Personal Protective Equipment (PPE) เช่น เสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (Surgical gown) และชุดป้องกันร่างกาย (Safety coverall) และอื่นๆ

3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยหายใจ (Ventilators/ Respirators)

4. การวิจัยและพัฒนาระบบห้องและการปรับอากาศแรงดันลบ (Negative-pressure Facilities) และโรงพยาบาลสนาม

​ทั้งนี้ งานวิจัยมีการพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และทันต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ โทร 025791370-9 ต่อ 409, 410

​สำหรับเงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมจะต้อง มีประเด็นวิจัยและนวัตกรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ งบประมาณที่เสนอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานเพื่อการวิจัยและส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเหมาะสมกับการดำเนินงาน

​ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่น กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการดำเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทางปัญญามาดำเนินการต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอดังกล่าวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีการดำเนินการมาแล้ว อว. หรือ วช.ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม

​อย่างไรก็ดี กรณีโครงการที่เป็นการดำเนินงานในลักษณะสนับสนุนร่วม (Co-founding) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างจากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าวโดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอ โดยถือว่าข้อเสนอโครงการที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการ คณะผู้วิจัย และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐที่ผู้อำนวยการแผนงานสังกัดอยู่ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว

​“ขณะนี้กระทรวง อว. ได้มีการเกลี่ยงบประมาณภายในกระทรวงใหม่ทั้งหมด โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท ในการนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเวชภัณฑ์และการเตรียมพร้อมของโรงพยาบาลในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย เพื่อปลดล็อคปัญหาด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอ โดยจะเป็นการทำงานบนพื้นฐานการเตรียมพร้อมในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด"

"พร้อมทั้งสั่งการให้มีการจัดตั้งคณะทำงานรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งจะรวบรวมนวัตกรรมทั้งหมดของ อว. พร้อมทั้งเชื่อมโยงการทำงานในรูปแบบจตุรภาคี ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมและ อว. ในการพัฒนาและผลิตด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง”


กำลังโหลดความคิดเห็น