xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มเสี่ยงโควิด ไทยมีผู้สูงอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป 4.7 ล้านคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วช. และ มหิดล เปิดเผยผลการศึกษา ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุดจากโรคโควิด-19 และไทยมีผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป 4.7 ล้านคน

ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะทำงานโครงการวิจัยประเทศไทยในอนาคต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยผลการศึกษาว่า ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้มีข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งกำหนดให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานพำนักของตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปีลงมา

จากผลการวิจัยอัตราการติดเชื้อและความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทั้งจากองค์การอนามัยโลก ประเทศจีน และอิตาลี พบข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สุดที่จะติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิต โดยความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปีมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่า 1% ในขณะที่ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปมีอัตราการเสียชีวิต 8.0-9.6% และอายุ 80 ปีขึ้นไปมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 14.8-19.0% ดังนั้นจึงต้องดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษมิให้ติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ประชากรของประเทศไทยที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป มีจำนวน 4,764,684 คน

- เป็นเพศชาย 1,804,914 คน คิดเป็น 38%

- เพศหญิง 2,959,770 คน คิดเป็น 62%

กระจายอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ประกอบด้วย

- กรุงเทพมหานคร 425,847 คน - ปริมณฑล 380,612 คน
- ภาคกลางยกเว้น กทม.และปริมณฑล 241,023 คน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,547,872 คน
- ภาคเหนือ 977,312 คน
- ภาคใต้ 591,581 คน
- ภาคตะวันออก 311,557 คน
- และภาคตะวันตก 288,881 คน

จังหวัดที่มีประชากรผู้สูงอายุ 10 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น สงขลา บุรีรัมย์ เชียงรายนครศรีธรรมราช และชลบุรี ตามลำดับ

สัดส่วนของประชากรผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนถึง 7.25% ของประชากรทั้งหมด

จังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปีต่อประชากรมากที่สุด ได้แก่ สิงห์บุรี สมุทรสงคราม ชัยนาท อ่างทอง สุพรรณบุรี พัทลุง ลำปาง อุทัยธานี อุตรดิตถ์ และพิจิตร ตามลำดับ

กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มเด็กเล็ก
กำลังโหลดความคิดเห็น