xs
xsm
sm
md
lg

อว.จับมือ 5 กระทรวงลุยยุวชนสร้างชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อว.จับมือ 5 กระทรวงลุยยุวชนสร้างชาติ มท.รับฝึกเป็นพัฒนากรพื้นที่ขาดแคลน ก.แรงงาน จ้างงาน 3 จังหวัดใต้

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.63ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยหลังประชุมหารือ การบูรณาการแผนงานบัณฑิตอาสาในโครงการยุวชนสร้างชาติ กับปลัด 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย(มท.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ว่า เพื่อวางแนวทางในการบูรณาการการทำงานในโครงการต่างๆข องแต่ละกระทรวงที่ทำงานในพื้นที่ ทั้งพื้นที่ชุมชนชนบท และชุมชนเมือง ร่วมกับ โครงการยุวชนสร้างชาติของ อว.

"รูปแบบการบูรณาการนั้น จะต่อยอดจากโครงการของแต่ละกระทรวงที่ทำงานในพื้นที่และมีความต้องการนักศึกษาและบัณฑิตเข้าช่วยงาน กระทรวง อว. โดยโครงการยุวชนสร้างชาติ จะเป็นส่วนสนับสนุน นักศึกษาและบัณฑิตในการร่วมดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขนาดของโครงการให้บริการครอบคลุมหลายพื้นที่มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาคนที่เป็น นักศึกษาและบัณฑิตให้มีทักษะด้านต่างๆมากขึ้น"

รมว.อว.กล่าวต่อว่า จากการหารือ ผู้บริหารทุกกระทรวง มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการยุวชนสร้างชาติมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อโครงการของระทรวงต่างๆ ที่มีอยู่เดิม และยินดีที่จะร่วมบูรณาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นว่าโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ทำงานในพื้นที่ในปัจุบัน อาทิ เช่น โครงการช่วยเหลือเอสเอ็มอี โครงการช่วยเหลือโอทอปของกระทรวง มีความต้องการบัณฑิตอาสาเข้าร่วมเพื่อเป็นผู้ประสานงานและช่วยเหลือเอสเอ็มอีและโอทอป ในพื้นที่ ที่จะช่วยให้การดำเนินการโครงการมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหลายโครงการที่สามารถใช้บัณฑิตอาสาได้ อาทิเช่นโครงการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เป็นต้น

ดร.สุวิทย์ กล่าวอีกว่า ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอการบูรณาการบัณฑิตอาสา กับโครงการต่างๆ ของ พม. เช่น พม.น้อย ที่ต้องการบัณฑิตเป็นผู้ประสานงาน และการให้คำแนะนำแก่ชุมชนต่างๆในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เป็นต้น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการที่จะรับบัณฑิต จำนวนมากในการฝึกเป็นพัฒนากรในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนพัฒนากร เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ทำแผนและวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน ซึ่งสามารถนำมาเชื่อมโยงและบูรณาการกับโครงการบัณฑิตอาสาได้เลย และกระทรวงแรงงาน มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันในหลายพื้นที่ เช่น โครงการบัณฑิตแรงงาน ที่เป็นการจ้างงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภารกิจเพื่อการพัฒนาทักษะของแรงงานในพื้นที่ ซึ่งสามารถบูรณาการร่วมกับโครงการบัณฑิตอาสา จะสามารถขยายขอบเขตงานไปพื้นที่อื่นได้มากขึ้น

ทั้งนี้ จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะทำงานโครงการต่างๆ ของทั้ง 5 กระทรวงในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการ
กำลังโหลดความคิดเห็น...