xs
xsm
sm
md
lg

PMU ลงพื้นที่อีสานแจงภาพรวมการให้ทุนวิจัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“PMU พบประชาคมวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เกี่ยวกับภาพรวมในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในบริบทของประเทศ การดำเนินงานและรายละเอียดการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมปี 2563 - ปี 2564

“PMU พบประชาคมวิจัย” เป็นการเปิดเวทีทำความเข้าใจระหว่างหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) เกี่ยวกับภาพรวมในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในบริบทของประเทศ การดำเนินงานและรายละเอียดการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมปี 2563 - ปี 2564 และขอบข่ายการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ PMU รวมถึงการตอบประเด็นชักถามต่าง ๆ ของประชาคมวิจัย

สืบเนื่องจากระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีการออกแบบแนวทางการสนับสนุนงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดรับกับ “นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570” เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศอย่างเป็นระบบ

ในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 ได้กำหนดให้มี 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1.การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 2.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 4.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำตลอดจนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) และมี 16 โปรแกรม ผ่านกลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัย

ทั้งนี้ มีหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (Program Management Unit) หรือ PMU ประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประทศ (บพข.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ทั้ง 7 หน่วยได้เห็นควรให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อร่วมกันในการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม PMU พบประชาคมวิจัย ครั้งที่ 1 ไปแล้วที่กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้ประชาคมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับทราบรายละเอียดการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมปี 2563 - ปี 2564 และขอบข่ายการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ PMบ รวมถึงการตอบประเด็นชักถามต่าง ๆ ของประชาคมวิจัย วช. จึงได้จัดประชุมชี้แจง “PMU พบประชาคมวิจัยภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.62 ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน ขอนแก่น เพื่อให้ประชาคมวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าใจในการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม และสามารถดำเนินการตามแผนงานและโครงการสำคัญให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...