xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมงาน i-CREATe 2018

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 12 (i-CREATe 2018)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 12 (i-CREATe 2018) ณ Shanghai Everbright Exhibition Center Hotel นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปักกิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) Prof. Hongliu Yu ประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2018 และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้ารอรับเสด็จฯ

งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 12 (i-CREATe 2018) เป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับผู้ ทรงคุณวุฒิในระดับสากล ซึ่งเกิดขึ้นจากกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชีย ภายใต้ชื่อว่า CREATe Asia โดยเป็นการรวมกลุ่มระหว่าง 15 องค์กร จาก 10 ประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลีย

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน i-CREATe 2018 ประกอบด้วยการแสดงปาฐกถาพิเศษ (Plenary Session) มุ่งเน้นให้เป็นเวทีที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Session) มุ่งเน้นให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย (Paper and Poster Session) การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge for Assistive Technology: gSIC-AT) เพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษาให้มีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และทั้งนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมภายในงานและพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปี

ในปีนี้ มีสิ่งประดิษฐ์ระดับนักศึกษาจาก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธรัฐเยอรมัน ประเทศอินเดีย และประเทศญี่ปุ่น รวม 45 ผลงาน ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category) และประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category) และผลงานที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีดังนี้

ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category)
- รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ ผลงาน EZStand Walker โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย ประกอบด้วย นางสาวชณิญา เจริญคุณธรรม นายปัณฑ์ธร ตรีวัฒนา นายจิตวัต สนามชัย นายวรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
- รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ ผลงาน The Cupensator โดยนักศึกษาจาก The Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
- รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ ผลงาน Intelligent Clothes-hanger โดยนักศึกษาจาก Fujian University of Traditional Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Tehnology Category)

- รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ ผลงาน AUTOMATIC WALKER FOR THE ELDERLY USING BY MICROCONTROLLER โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ประเทศไทย ประกอบด้วย นางสาวเฟื่องลดา สาลีบุตร นายธนัช พันธวัน นายกิตติศักดิ์ เงินแก้ว นายปัญจพล จินตะนา อาจารย์ที่ปรึกษา นายไพโรจน์ ขุนทอง นายอานนท์ เดชพลมาตย์
- รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ ผลงาน A novel cost effective home-based hand rehabilitation device with VR games โดยนักศึกษาจาก National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์
- รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ ผลงาน A New Type of Lower Limb Exoskeleton Robot โดยนักศึกษาจาก University of Shanghai for Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน

Gold Award Technology_AUTOMATIC WALKER
Gold award Design_EZStand Walker


กำลังโหลดความคิดเห็น...