xs
sm
md
lg

เนคเทคหนุนสตาร์ทอัพอดีตนักวิจัยให้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาแพลตฟอร์ม IoT

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เนคเทคหนุนสตาร์ทอัพอดีตนักวิจัยศูนย์ที่ผันตัวไปเป็นผู้ประกอบการใหม่ ให้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม IoT ด้านกระทรวงวิทย์ฯ ประกาศวิสัยทัศน์สู่การเป็น Maker nation เพื่อยกระดับ Start Up และการให้บริการแพลตฟอร์ม IoT เชิงพานิชย์

ดร. สุวิทย์ เมษินทนีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองแห่งนักพัฒนา (Maker Nation) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เริ่มแรกด้วยการยกระดับ "NETPIE" แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง หรือ Internet of Thing (IoT) ที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ทำการวิจัยและพัฒนามามากกว่า 2 ปี สู่การให้บริการเชิงพานิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า โลกในปัจจุบันแข่งขันด้วยเรื่องของประสิทธิภาพการผลิต แข่งกันด้วยเรื่องนวัตกรรม ประเทศไทยเองก็กำลังปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งการพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่เป็นนักพัฒนาหรือที่เรียกกันว่า Maker และแพลตฟอร์ม IoT ก็ต้องมีการให้บริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเช่นกัน

"ในด้านการเตรียมสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงวิทย์ฯ มีวิสัยทัศนในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น Maker Nation ซึ่งหมายถึงการเป็นประเทศที่คนมีวัฒนธรรมและความเชื่อมั่นในการสร้างสรรค์และประดิษฐ์ผลงานได้เอง เยาวชนมีความสนุกและเพลิดเพลินกับการสร้าง การประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ โดยเริ่มจากโครงการ Coding at School ซึ่งจะมอบชุดอุปกรณ์ KidBright ซึ่งเป็นบอร์ดวงจรสำหรับหัดเขียนโปรแกรมเพือควบคุมอุปกรณ์ IoT โดยใช้โทรศัพท์มือถือ ไปยังชุมนุมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมากกว่า 1000 โรง ทั่วประเทศ รวมเป็นจำนวนกว่า 200,000 ชุด"

ล่าสุดกระทรวงวิทย์ฯ โดยเนคเทค-สวทช. ได้อนุญาติสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม IoT NETPIE ให้แก่บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด ซึ่งทีมงานของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งเป็นทีมนักวิจัยของเนคเทค-สวทช. ที่ได้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี IoT NETPIE ขึ้นมาและได้ลาออกไปร่วมทุนกับเอกชนเพื่อจัดตั้งบริษัท Start Up เพื่อนำเทคโนโลยี NETPIE ไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์

ทางด้าน นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เน็กซ์พาย จำกัด (NEXPIE) กล่าวว่า บริษัท เน็กซ์พาย จำกัดเป็ยการร่วมทุนนะหว่างทีมนักวิจัยที่แยกตัวออกมาจากเนคเทค-สวทช. กับบริษัท แมนดา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในส่วนของการให้บริการแพลตฟอร์ม NETPIE เพื่อสาธารณะประโยชน์ สำหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา นักพัฒนา นักประดิษฐ์และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในระยะแรกของ NETPIE

"ดังนั้นการให้บริการเพื่อสาธารณประโยชน์ จึงไม่เสียค่าบริการ (กรณีที่เชื่อมต่อไม่เกิน 100 อุปกรณ์) ผู้ใช้กลุ่มแรกนี้ไม่ได้แค่เข้ามาทำโครงการส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังสามารถขยายผลไปสู่การพัฒนานวัตกรรม IoT เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจเกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ IoT ใหม่ๆ"

ปัจจุบันเทคโนโลยี NETPIE ได้รับการยอมรับและถูกนำไปใช้ในหลายภาคส่วน เช่นการเกษตร ในการควบคุมสภาพแวดล้อมของโรงเรือน ภาคครัวเรือน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับบ้านอัจฉริยะ ภาคการผลิตใรการจรวจสอบสถานะของเครื่องจักรและกระบวนการผลิตในโรงงาน บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อิเล็กโทรนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด

เป้าหมายระยะต่อไปของ NETPIE คือการรองรับการใช้งานขิงกลุ่มธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม IoT ภายในประเทศ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ และเพื่อสร้างมูลค่าและผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น...