xs
xsm
sm
md
lg

เปิดโอกาสครูวิทย์ไทยเรียนรู้เทคโนโลยีแสงขั้นสูง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ซินโครตรอน เปิดบ้านรับครูวิทยาศาสตร์ไทยร่วมสัมผัสเทคโนโลยีแสงขั้นสูง “ค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 7 ในห้องปฏิบัติการแสงสยาม

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายซินโครตรอน เพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11 – 14 ต.ค.59 ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ครูวิทยาศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน

นอกจากนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนให้เป็นที่รู้จักและนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปเผยแพร่ให้แก่เยาวชน และประชาชน รวมถึงเปิดโลกทัศน์ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ไปสู่การศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างครูวิทยาศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์ของซินโครตรอน

ตลอดระยะเวลาของการเข้าค่ายทั้ง 4 วัน จะเป็นการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแสงขั้นสูงทางด้านแสงซินโครตรอน โดยมีทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ Accelerator and Production of Synchrotron Light” และ “Beamlines at Siam Photon Laboratory” โดย ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค และการบรรยายพิเศษจาก ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2559

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครูตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน Science Research Education (TRA) Program ณ LLNL สหรัฐอเมริกา และครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN) อีกด้วย

ในส่วนของการทำภาคปฏิบัติ มีเป้าหมายเน้นฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม แบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการตามสถานีทดลอง เพื่อทำการทดลองในหัวข้อต่างๆ อาทิ ศึกษาโครงสร้างนาโนคอลลาเจนในเส้นเอ็น การตรวจหากำมะถันในพืชสมุนไพร การทำเซนเซอร์วัดความชื้น การเปลี่ยนโครงสร้างผลึกไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยความร้อน การดูดซึมและกระจายตัวของธาตุสังกะสีในถั่วงอก การศึกษาสารประกอบออกไซด์บนพื้นผิวเหล็กกล้า ระบบแม่เหล็กสำหรับเครื่องเร่งอนุภาค และสถานีทดลองลำอนุภาคแห่งสถาบันแสงซินโครตรอน

พร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้กระบวนการนำเสนอผลงานด้วยการรายงานกลุ่มต่อที่ประชุม นักวิจัยพี่เลี้ยงและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ซึ่งจากประสบการณ์ค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทย์ฯ ครั้งนี้ คณะครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่างให้ความสนใจและจะนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสงขั้นสูง ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...