xs
xsm
sm
md
lg

ไทยอันดับ 2 อาเซียน ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 55 ล้านโดส กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 100.8%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อว. เผยไทยฉีดวัคซีนแล้ว 55,921,443 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,368 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 394.95 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 100.8%

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,368 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 30.3 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 397 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 186 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 394.95 ล้านโดส โดยกัมพูชาฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (79.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 149.3 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 5ตุลาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 55,921,443 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 60.29%

ในการฉีดวัคซีน จำนวน 6,368 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 55,921,443 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
- เข็มแรก 33,243,525 โดส (50.2% ของประชากร)
- เข็มสอง 21,162,251 โดส (32% ของประชากร)
- เข็มสาม 1,515.667 โดส (2.3% ของประชากร)

2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 5 ต.ต. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 55,921,443 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 770,947 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 825,819 โดส/วัน

3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 16,763,410 โดส
- เข็มที่ 2 3,511,621 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 10,414,975 โดส
- เข็มที่ 2 13,745,520 โดส
- เข็มที่ 3 1,029,386 โดส

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 5,610,652 โดส
- เข็มที่ 2 3,383,260 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 454,488 โดส
- เข็มที่ 2 521,850 โดส
- เข็มที่ 3 486,281 โดส

4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่ 1 123.7% เข็มที่ 2 118.7% เข็มที่ 3 90%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่ 1 62.3% เข็มที่ 2 53.3% เข็มที่ 3 7.4%
- อสม เข็มที่ 1 72.2% เข็มที่ 2 60.6% เข็มที่ 3 6.6%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่ 1 61.6% เข็มที่ 2 39.6% เข็มที่ 3 1.3%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่ 1 43.4% เข็มที่ 2 25.6% เข็มที่ 3 1.2%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่ 1 58.9% เข็มที่ 2 39.8% เข็มที่ 3 0.3%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่ 1 13.7% เข็มที่ 2 8.7% เข็มที่ 3 0.1%
- นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่ 1 0.1% เข็มที่ 2 0% เข็มที่ 3 0%
รวม เข็มที่ 1 46.1% เข็มที่ 2 29.4% เข็มที่ 3 2.1%

4. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่ 1 80.4% เข็มที่ 2 47.5% เข็มที่ 3 3.7% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่ 1 100.8% เข็มที่ 2 54.3% เข็มที่ 3 4.7%
- ปทุมธานี เข็มที่ 1 64.1% เข็มที่ 2 44.8% เข็มที่ 3 1.5%
- สมุทรปราการ เข็มที่ 1 67% เข็มที่ 2 41.9% เข็มที่ 3 1.9%
- สมุทรสาคร เข็มที่ 1 63.3% เข็มที่ 2 42.4% เข็มที่ 3 4.1%
- นนทบุรี เข็มที่ 1 51.3% เข็มที่ 2 40.3% เข็มที่ 3 3.8%
- นครปฐม เข็มที่ 1 41.6% เข็มที่ 2 29.1% เข็มที่ 3 1.9%

จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่ 1 37.3% เข็มที่ 2 24.7% เข็มที่ 3 1.7%
- ฉะเชิงเทรา เข็มที่ 1 67.1% เข็มที่ 2 37.4% เข็มที่ 3 1.4%
- ชลบุรี เข็มที่ 1 67.7% เข็มที่ 2 43.7% เข็มที่ 3 3.8%
- พระนครศรีอยุธยา เข็มที่ 1 53.7% เข็มที่ 2 39.1% เข็มที่ 3 1.2%
- เพชรบุรี เข็มที่ 1 49.6% เข็มที่ 2 36.3% เข็มที่ 3 2.9%
- ยะลา เข็มที่ 1 46.8% เข็มที่ 2 29% เข็มที่ 3 1.1%
- สงขลา เข็มที่ 1 43.1% เข็มที่ 2 29.2% เข็มที่ 3 1.5%

6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 394,954,704 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 149,307,298 (34.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. ไทย จำนวน 55,921,443 โดส (50.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 46,778,666 โดส (22.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
4. เวียดนาม จำนวน 45,496,123 โดส (35.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
5. มาเลเซีย จำนวน 44,573,891 (73.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
6. กัมพูชา จำนวน 25,493,052 โดส (79.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
7. พม่า จำนวน 12,263,702 โดส (15.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
8. สิงคโปร์ จำนวน 9,40463,581 โดส (78%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
9. ลาว จำนวน 5,144,591 โดส (41%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
10. บรูไน จำนวน 512,357 โดส (70.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.78%
2. ยุโรป 11.15%
3. อเมริกาเหนือ 9.61%
4. ละตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.11%
5. แอฟริกา 2.79%
6. โอเชียเนีย 0.56%

8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 2,212.96 ล้านโดส (79% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 915.21 ล้านโดส (33.5%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 396.92 ล้านโดส (62%)
4. บราซิล จำนวน 241.63 ล้านโดส (58.5%)
5. ญี่ปุ่น จำนวน 167.45 ล้านโดส (66.3%)

9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (98.6% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
2. คิวบา (94.6%) (ฉีดวัคซีนของ Abdala, Soberana02)
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (94.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
4. อุรุกวัย (89.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5. บาห์เรน (87.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
6. ชิลี (85.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
7. อิสราเอล (85%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
8. กาตาร์ (84.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
9. จีน (79%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
10. สิงคโปร์ (78%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
กำลังโหลดความคิดเห็น