xs
xsm
sm
md
lg

“นฤมล” ขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปรับกฎระเบียบรับรองหลักสูตร E-Training

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ จัดฝึกอบรมแบบ E-Training สามารถยื่นรับรองหลักสูตรได้ ขานรับนโยบายรัฐบาล ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ เพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า ได้รับทราบการออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน แบบ E-Training เพื่อช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ ที่อยู่ในข่ายบังคับต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่สามารถจัดฝึกอบรมแบบฝึกในห้องเรียนได้ จึงปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จากเดิมกำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการฝึกในห้องเรียนเท่านั้น จึงจะพิจารณารับรองหลักสูตร ได้ปรับปรุงแก้ไข ให้สามารถรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมแบบออนไลน์ได้ด้วย ภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการส่งเสริมฯ กำหนด เช่น ผู้เข้าอบรมต้องไม่เกิน 30 คน เป็นการบรรยายด้วยวิธีการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Training) ที่สามารถโต้ตอบได้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม เป็นต้น

รมช.แรงงาน กล่าวต่อว่า การแก้ไขปรับปรุงระเบียบดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน ให้สามารถรองรับและสนับสนุนการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานในทุกๆ ด้าน ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ ต้องพัฒนาและปรับปรุง ทั้งระบบการให้บริการ และกฎ ระเบียบต่างๆ ที่อาจส่งผลให้การทำงานขับเคลื่อนได้ช้า เกิดความคล่องตัวให้มากขึ้น

นอกจาก การปรับปรุงการรับรองหลักสูตรแบบ E-Training ได้แล้ว ยังสามารถยื่นรับรองหลักสูตรการฝึกผ่านระบบ E-Service ได้ด้วย โดยเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบกิจการไม่ต้องเดินทาง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงสามารถตรวจสอบหรือติดตามสถานะการพิจารณา บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านแอพพลิเคชั่น “DSD application” ได้อีกด้วย เป็นการพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สถานประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการติดต่อสอบถาม หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับบริการที่สะดวดและรวดเร็วมากขึ้น

“เชื่อมั่นว่าการพัฒนาระบบเพื่อบริการประชาชน จะพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน หลากหลายช่องทางเช่น สมัครฝึกอบรม ผ่านเว็บไซต์ www.dsd.go.th หรือผ่าน DSD application หรือ สมัครงาน ผ่านเว็บไซต์https://smartjob.doe.go.th/ เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 022454035” รมช.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...