xs
xsm
sm
md
lg

กทม.จัดตั้งศูนย์โควิด-19 ระดับเขต เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชนพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (6 พ.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ นายขจิต ชัชวานิชย์ นางวัลยา วัฒนรัตน์ นายชาตรี วัฒนะเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต 50 เขต (ผ่านระบบ vdo conference) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม.

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ครั้งที่ 1/2564 เมื่อเช้านี้ (6 พ.ค. 64) ซึ่งมีมติให้กรุงเทพมหานครตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ระดับเขต เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลง และคลี่คลายโดยเร็ว จึงมอบหมายสำนักงานเขต 50 เขต เร่งจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย 1. ฝ่ายอำนวยการ มอบหมายผู้อำนวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการติดตามสถานการณ์ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมโรค สื่อสารประชาสัมพันธ์ กำกับติดตามการดำเนินงาน และมาตรการฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ฝ่ายปฏิบัติการตรวจเชิงรุก มอบหมายผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำมาตรการการเฝ้าระวัง ค้นหาเชิงรุกสอบสวนโรค และจัดทำมาตรการควบคุมโรคทั้งในกลุ่มเสี่ยง และผู้สัมผัส

3. ฝ่ายบริหารจัดการผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง มอบหมายผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำแผนการรักษาพยาบาลรองรับผู้ป่วยทุกระดับ ทั้งเตียง บุคลากร ทรัพยากรในการรักษา จัดระบบการส่งต่อจากหน่วยบริการทุกระดับไปยังสถานพยาบาล และ รพ.สนามให้มีเอกภาพ 4. ฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่ มอบหมายผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดการในชุมชนให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค ควบคุมกำกับการเคลื่อนย้าย และการกักกันที่บ้าน (Home Quarantine) จัดสิ่งสนับสนุน เช่น อาหาร ของใช้จำเป็น เฝ้าระวังการเจ็บป่วยในชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในมาตรการต่างๆ ของรัฐ โดยทำงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ฝ่ายบริหารจัดการการฉีดวัคซีน มอบหมายผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำแผน และจัดหาวัสดุทางการแพทย์ และวัคซีนให้เพียงพอ จัดระบบการสนับสนุนวัสดุทางการแพทย์ บริหารจัดการ เตรียมการฉีดวัคซีน ให้ทันเวลา

นอกจากนี้ มอบหมายทุกสำนักงานเขตเร่งสำรวจผู้ป่วยตกค้างในพื้นที่ ทั้งในส่วนที่ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อ (SWAB) จากที่อื่น หรือไม่อยู่ในรายชื่อผู้ป่วยของทีมแพทย์ กทม. ให้เพื่อให้การข่วยเหลือเข้ารับระบบการรักษาไม่ให้มีผู้ป่วยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กำลังโหลดความคิดเห็น...