xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่ง ตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ใน กทม.-ปริมณฑล “บิ๊กตู่” นั่ง ผอ.ศูนย์ฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ใน กทม.-ปริมณฑล “ประยุทธ์” นั่ง ผอ.ศูนย์ฯ มีรองผู้อำนวยการ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ รวม 35 คน

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ความว่า ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นลำดับ

โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 กำหนดให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เป็นหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขึ้น เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อน ติดตาม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4(3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้มี “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมีรองผู้อำนวยการจำนวน 4 คน มีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวม 31 คน และบูรณาการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการเฉพาะ
กำลังโหลดความคิดเห็น