xs
xsm
sm
md
lg

ระดม Big Cleaning  ร.ร.กทม. 437 แห่ง สร้างความเชื่อมั่นปลอดภัย ป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กทม. ระดมเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรม Big Cleaning  ทำความสะอาดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่ง เพื่อต้อนรับการเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่ 1 ก.พ. 64 สร้างความเชื่อมั่น เข้มงวดตามมาตราการป้องกันแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ (28 ม.ค.) ที่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการล้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ร.ร.มัธยมบ้านบางกะปิ โดยมี ผู้บริหารสำนักการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้ข้อมูล

โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวนนักเรียนรวม 1,956 คน ร.ร.ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกใหม่ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยได้ดาเนินการเรียนการสอนผ่านระบบตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ on line และ on hand โดยดำเนินการดังนี้  การจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On line ประกอบด้วย 1) จัดเตรียมช่องทางการสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มที่มีความพร้อม ในการเรียนออนไลน์และกลุ่มที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียน อีเมล แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Facebook - Live และ Line เพื่อประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ แจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่จะดำเนินการในแต่ละระดับชั้น  2) แจ้งบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและนักเรียนในการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในช่วงเวลานี้ ผ่านครูแต่ละระดับชั้น  3) แต่ละระดับชั้นจัดตารางเรียนออนไลน์ ซึ่งจะจัดตารางเรียนในแต่ละวัน 6-7 ชั่วโมง โดยพิจารณายืดหยุ่นการจัดการเรียนรู้ โดยนำตัวชี้วัด มาออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ครูสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้แบบ real time โดยจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบชั้นเรียน ออนไลน์ ตามตารางสอนที่กำหนดหรือจัดเวลาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง ความสะดวกของผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น Facebook - Live Google meet เป็นต้น โดยครูติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการเรียนรู้เป็นระยะ ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ On line มีจานวนนักเรียนที่พร้อมเข้าเรียนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 88.00

สำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On hand (เน้นผู้เรียนที่ไม่พร้อมเรียนแบบออนไลน์) ร.ร.ได้นัดหมายผู้ปกครองมารับเอกสารประกอบการเรียนที่จัดทำไว้สำหรับกลุ่มที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ และได้เตรียมพร้อมสำหรับกลุ่มที่พร้อมเรียนออนไลน์ด้วย ได้แก่ หนังสือ แบบฝึกหัด ใบความรู้ ใบงานต่างๆ เป็นต้น ในส่วนของการมารับเอกสารประกอบการเรียนตามวันเวลาที่นัดหมาย ในแต่ละระดับชั้นนัดหมายไม่พร้อมกัน และมีการกำหนดมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On hand ผู้ปกครองมารับเอกสารประกอบการเรียนคิดเป็นร้อยละ 100

สำนักการศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 แห่ง พร้อมกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางของรัฐ โดยมาตรการหลักก่อนเปิดภาคเรียน ประกอบด้วย จำกัดผู้ปกครองและบุคคลที่จะเข้ามาในโรงเรียน การคัดกรอง การเน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การล้างมือ การทำความสะอาด การค้นหาและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในโรงเรียน โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ อาทิ การเน้นให้นักเรียนได้เรียนในที่โล่ง การจำกัดเวลาในการรับประทานเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาถอดหน้ากากอนามัยน้อยที่สุด โต๊ะอาหารต้องมีฉากกั้นและเว้นระยะนักเรียน แม่ครัวและพนักงานล้างจานต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ อาหารที่ปรุงต้องสะอาดและสุกใหม่ จัดให้มีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหาร การใช้ห้องน้ำจะจัดให้สลับกันตามความเหมาะสมมีการรอคิวและเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน และการดูแลให้นักเรียนล้างมือเป็นประจำทุกชั่วโมง ทั้งนี้ ในวันที่ 28 ม.ค.นี้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่งจะจัดกิจกรรม Big Cleaning พร้อมกัน เพื่อเตรียมพร้อมหากมีประกาศให้เปิดการเรียนการสอนและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง


กำลังโหลดความคิดเห็น