xs
xsm
sm
md
lg

ปรับโฉมใหม่ ! ชายหาดบางแสน หนุนเป็นต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวชายหาดปลอดเหล้า-บุหรี่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถานการณ์โควิด-19  กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ สร้างสังคมแบบ “New Normal” หรือ “ชีวิตวิถีใหม่”  ไปเสียแล้ว  ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน ตั้งแต่การกิน เข้าสังคม หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยว และที่เห็นเด่นชัดคือ ประชาชนหันมาสร้างภูมิคุ้มกัน ดูแลสุขภาวะของตัวเองจริงจังมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงทำงานสานพลังร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า), เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ” ภายใต้แนวคิด "ปอดสะอาด ตับแข็งแรง ใจแสนสุข ณ หาดบางแสน” มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือ สร้างพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ  เพื่อสุขภาวะ ไร้เหล้า ไร้บุหรี่ ไร้อบายมุข เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนบนแผ่นดินไทย 

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก ของ สสส. ได้เข้ามาสนับสนุนโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ” หัวใจสำคัญคือ ปลุกปั้นชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ ปลอดภัย ไปพร้อม ๆ กับการเป็นพื้นที่สร้างสุขภาวะที่ดี ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสุขภาพอย่างยั่งยืน

“ตั้งแต่มีปัญหาโควิด-19 การท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่ในวิกฤตนั้นก็ยังมีโอกาส ดังนั้น สสส. จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ใช้โอกาสนี้ยกระดับชายหาดบางแสนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับสุขภาวะ ปลอดปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะเหล้า บุหรี่ ซึ่งต้องบอกว่า โครงการนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่มีเรื่องคุณภาพชีวิต รวมทั้งสุขภาวะประกอบด้วย ซึ่ง สสส.มองว่า ประเด็นเหล่านี้สามารถพัฒนาและร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันได้”


ดร.สุปรีดา ได้เล่าถึงแผนการดำเนินงานในเชิงปฏิบัติการไว้ว่า สสส. จะเข้ามาร่วมขับเคลื่อนในส่วนของกิจกรรม ได้แก่ 1.การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการให้มีบทบาทในการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ 2.สนับสนุนนโยบายการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบในพื้นที่ชายหาดบางแสน 3.เชื่อมประสานผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่สนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ และ 4.จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ เพื่อยกระดับให้ชายหาดในเมืองไทยเป็นพื้นที่สร้างสุขภาวะกับนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นทุกคน

“นอกจากอ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์และชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี ปัจจุบันสสส.ก็กำลังหารือร่วมกับเครือข่าย และนักวิชาการในส่วนของพื้นที่ต่อไปอยู่เช่นกัน คาดว่า ถ้าชายหาดบางแสนกลายเป็นต้นแบบที่พิสูจน์แล้วว่า การปลอดเหล้าและบุหรี่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ให้บริการในพื้นที่ คาดว่าต่อไป จะทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นเกิดความมั่นใจ และผลที่ตามมาก็ง่ายขึ้นตามลำดับ”

(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี)
ด้านนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ชายหาดบางแสนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี และภายใต้การบริหารจัดการของเทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการทำมาหากิน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการสำคัญคือ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ที่ปัจจุบันเทศบาลเมืองแสนสุขกำหนดให้มีมาตรการกำหนดพื้นที่ในการสูบ โดยได้เข้าไปจัดตั้งตู้สูบบุหรี่ และจุดสูบบุหรี่ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะสูบบุหรี่ตลอดแนวชายหาด


“ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า เราได้รับการเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวทั้งปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ จนนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาท และถึงขั้นเสียชีวิต รวมทั้งปัญหาจากควันบุหรี่มือสอง และก้นกรองที่ถูกทิ้งทั่วหาดมาโดยตลอด ซึ่งเราก็ได้เริ่มดำเนินการมาหลายปี แต่ในครั้งนี้ได้สสส. และนิด้า มาร่วมแก้ปัญหาด้วย ซึ่งหวังว่า โครงการนี้จะถูกขับเคลื่อน และนำไปสู่การพัฒนาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น”

(ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร ผู้จัดการโครงการจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร ผู้จัดการโครงการจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชายหาดต้นแบบ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อพัฒนาสมรรถนะต่างๆ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินการลดความเสี่ยงของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือ การสร้างชายหาดคุณภาพ ควบคู่กับการทำให้ทุกคนมีสุขภาพดี ไปพร้อม ๆ กับการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงสถานการณ์โควิด-19

“การที่จะเริ่มต้นขับเคลื่อนให้เป็นพื้นที่ต้นแบบได้นั้น ต้องมีทั้งเชิงรูปธรรม และนามธรรม ในเชิงรูปธรรมก็คือเรื่องการงดแอลกอฮอล์-บุหรี่ ซึ่งเป็นเรื่องของสุขภาวะที่เห็นได้อย่างชัดเจน แต่ในส่วนนามธรรม โดยเฉพาะในประเด็นการสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้พื้นที่ต้นแบบนั้นเกิดขึ้นจริงซึ่งเรามองว่า ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน ถึงสิทธิ์และหน้าที่ในการบริหารจัดการสิ่งที่จะมากระทบกับสุขภาวะของตนเอง ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการบางส่วนแล้ว และได้รับผลตอบรับอย่างดี คาดว่า โครงการนี้จะกลายเป็นต้นแบบที่ดีและเหมาะสมในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชิงพื้นที่ ที่อยู่บนพื้นฐานของสุขภาวะที่ดีของทั้งฝ่ายรับบริการและให้บริการ ตลอดจนนำไปสู่กระบวนการสร้างเครือข่ายในอนาคต”


กำลังโหลดความคิดเห็น...