xs
xsm
sm
md
lg

“อนุทิน” ลงนามแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 8 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“อนุทิน ชาญวีรกูล” ลงนามแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรักษาราชการแทน ขณะที่ปลัด สธ. ทำหนังสือด่วนที่สุดแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการ รวม 8 ท่าน

วันนี้ (1 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1008/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน โดยคำสั่งระบุว่า ด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 5 ราย และขณะนี้อยู่ระหว่างนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนจำนวน 5 ราย ดังนี้

1. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

2. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย

3. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค

4. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันเดียวกัน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงรองปลัด สธ. อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการ อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุถึงการแต่งตั้งข้าราชการ ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 8 ราย ดังนี้

1. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

2. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย

3. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค

4. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

6. นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการฯ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการฯ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

8. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์รักษาราชการตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
กำลังโหลดความคิดเห็น...