xs
xsm
sm
md
lg

รัฐมนตรียุติธรรม เปิดงานเสวนา “กระท่อมไทย วิถีไทย เพื่อเศรษฐกิจไทย” หวังวางเป้าหมายพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐมนตรียุติธรรม เปิดงานเสวนา “กระท่อมไทย วิถีไทย เพื่อเศรษฐกิจไทย” หวังวางเป้าหมายพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ

วันที่ 11 กันยายน 2563 กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดงานเสวนาในหัวข้อ “กระท่อมไทย วิถีไทย เพื่อเศรษฐกิจไทย” โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนา พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และ พ.ต.ท. ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมแบบออดิทอเรียม อาคารทรงกลม โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การเสวนาครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงแนวทางการปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด โดยให้ความสำคัญกับแนวทางใหม่ในการจัดการปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยการเสวนาประกอบไปด้วย หัวข้อการเสวนาทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่
1. “พืชกระท่อมในทางเศรษฐกิจ” ผู้เสวนา คือ รศ.ดร. วิเชียร กีรตินิจกาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. “พืชกระท่อมในทางการแพทย์” โดย ศ.นพ.ดร.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
3. “งานวิจัยและการพัฒนาพืชกระท่อม” โดย รศ. สมสมร ชิตตระการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. “การใช้พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน” โดย นายสงคราม บัวทอง กำนัน ต.น้ำพุ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของประเทศไทยที่ครอบครองกระท่อมได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และนายคฑาวุธ ทองไทย หรือ อาจารย์ไข่ ศิลปินจากวงมาลีฮวนน่า
5. “กฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อมและแนวทางการปรับกฎหมาย” โดย พ.ต.ท. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักกิจการยุติธรรม และ นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้เสวนาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นอกจากนี้ ภายในงานเสวนา ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องชีววิทยาพฤกษเคมีของพืชกระท่อม อาทิ สารเคมี mitragynine ที่ออกฤทธิ์คล้ายกับสารฝิ่นที่ระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้การรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดลดลง และ 7–Hydroxymitragynine ซึ่งมีฤทธิ์ระงับปวดดีกว่ามอร์ฟีน ความรู้สถานะของพืชกระท่อมในต่างประเทศจากรายงานของ UNODC งานวิจัยด้านคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของกระท่อม เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานเสวนา ได้แก่ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยกระท่อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม นักวิชาการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา รวมกว่า 300 คน พร้อมมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก เพจ กระทรวงยุติธรรม และเฟซบุ๊ก เพจ สำนักงาน ป.ป.ส.

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สำหรับกรณีของพืชกระท่อม หากศึกษาและทำอย่างถูกต้อง ผ่านการควบคุมอย่างมีคุณภาพ ประชาชนและประเทศจะได้รับประโยชน์อย่างมากมาย ดังนั้น สิ่งที่จะเป็นปัจจัยสำคัญสนับสนุนการใช้ประโยชน์ของพืชกระท่อมคือองค์ความรู้เพิ่มเติม จึงเป็นที่มาของการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปันเนื้อหา ข้อมูลด้านพืชกระท่อม ทั้งด้านสังคม วิถีชีวิต กฎหมาย การแพทย์ และการพัฒนาไปสู่พืชเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนให้คนไทย สังคม และประเทศ ได้รับประโยชน์และโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพืชกระท่อมในมิติต่างๆ โดยจะเปิดให้สถาบันการศึกษาที่สนใจศึกษาวิจัยพืชกระท่อมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาที่จะนำไปสู่การแปรรูปพืชกระท่อมในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกทดแทนการปลูกพืชอื่นด้วย และเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคภายใต้การดูแลควบคุมของแพทย์ โดยจะมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส. นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากงานเสวนาครั้งนี้ไปพัฒนาปรับปรุงเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์พืชกระท่อมตามวิถีท้องถิ่นต่อไป

ด้าน นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งถือเป็น ขั้นตอนท้ายในการพิจารณาว่ากระท่อมจะยังคงมีสถานะเป็นยาเสพติดต่อไปหรือไม่ แต่ทั้งนี้ ขณะที่การพิจารณาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ กระท่อมก็ยังถือสถานะเป็นยาเสพติด ดังนั้น ผู้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับกระท่อมโดยไม่รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นการเสพ ขาย ผลิต นำเข้า ส่งออก ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่นเดียวกับการแปรรูปพืชกระท่อมด้วยการนำไปผสมวัตถุดิบอื่นหรือที่เรียกว่า 4 X 100 ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาครัฐไม่สนับสนุนอย่างเด็ดขาด แม้จะมีนโยบายการปรับสถานะพืชกระท่อมก็ตาม ทั้งนี้ประชาชนทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาสังคมให้ปลอดยาเสพติดได้ โดยหากพบการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการนำพืชกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชม.
กำลังโหลดความคิดเห็น...