xs
xsm
sm
md
lg

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ส่ง 1,500 คลิป สอนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่งให้ สพฐ.ขยายผลโรงเรียนนำร่อง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มรภ.วไลยอลงกรณ์ ส่ง 1,500 คลิป สอนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ให้ สพฐ.ขยายผลโรงเรียนนำร่องภาคกลาง
 
วันนี้ (3 ก.ย.) ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเรื่องการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ที่เริ่มต้นด้วยการนำชุดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ GPAS 5 Steps ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปขยายผลสู่โรงเรียนนำร่องในจังหวัดต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้มีการพัฒนาชุดสื่อวิดีทัศน์การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป ทางมหาวิทยาลัยจะได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำชุดสื่อการสอนไปทดลองใช้ในจังหวัดนำร่องต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูในการใช้สื่อดังกล่าว

“การพลิกโฉมการศึกษาไทย โดยเน้นการสอนแบบ Active Learning หรือการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งสื่อชุดกิจกรรมวิดีทัศน์ที่เน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning ชุดนี้ จะสามารถพาครูไทยไปสู่การสอนที่บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด” ผศ.ดร.สุพจน์ กล่าว

สำหรับจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการนำชุดสื่อกิจกรรมนี้ไปใช้ คือ การปรับกระบวนการเรียนรู้ของครูให้เข้าใจถึงหลักการสำคัญของการสอนแบบ Active Learning  GPAS 5 Steps และปรับบทบาทของตัวเองให้ทำหน้าที่เป็นโค้ช เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงองค์ความรู้ด้วยการค้นหาและปฏิบัติด้วยตนเอง เพราะหัวใจสำคัญของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน คือ ทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนสนใจใฝ่รู้มีความรักที่จะแสวงหาความรู้

ผศ.ดร.สุพจน์ กล่าวว่า ถ้าสามารถทำความเข้าใจกับครูทั่วประเทศและลงปฏิบัติได้ครบถ้วน มั่นใจว่า การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยจะประสบความสำเร็จตามนโยบายรัฐบาลอย่างแน่นอน ถ้าเราไม่ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning จะช่วยให้นักเรียน และคนไทยเป็นพลเมืองที่สามารถรับมือกับสังคมยุค Disruptive ได้ กลายเป็นนวัตกร เป็นผู้สร้างสรรค์ สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ในอนาคต

ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สื่อชุดกิจกรรมวิดีทัศน์ชุดนี้ จะนำเสนอการสอนแบบ Active Learning ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการสรุปองค์ความรู้ที่จะพาเด็กคิดและทำ สอนให้เด็กรู้จักการถาม ตอบ และสังเกตอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ไปสู่การปฏิสัมพันธ์  ได้แก้ไขปัญหาจริงโดยเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม ซึ่งสิ่งที่เด็กจะได้จากคลิปวีดิทัศน์ชุดการสอน คือ การเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน มีการแก้ปัญหา การออกแบบงาน นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานใหม่ๆ ทั้งนี้ จะมีการส่งมอบคลิปวิดีทัศน์ชุดการสอนให้แก่ สพฐ. จำนวน 1,500 คลิป เพื่อให้ สพฐ.นำไปขยายผลต่อไป โดยระยะเริ่มต้นจะเริ่มที่ภาคกลาง 13 จังหวัด จังหวัดละ 3 โรงเรียน และจะมีการอบรมพัฒนาครูเพื่อให้มีความเข้าใจในการสอนแบบ Active Learning ในโรงเรียนนำร่อง รวม 2,600 คน จากนั้นจะขยายผลไปยังภาคอื่นๆ ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น