xs
xsm
sm
md
lg

สบร.ยกย่อง 13 ครูต้นแบบภาษาไทย “พ่อขุนรามคำแหง-พระโหราธิบดี-สุนทรภู่”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สบร.จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ชู 13 ครูต้นแบบภาษาไทย “พ่อขุนรามคำแหง-พระโหราธิบดี-สุนทรภู่”

วันนี้ (23 ก.ค.) ที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. กล่าวว่า วันที่ 29 ก.ค. เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทาง สบร. ได้ประกาศเชิดชูเกียรติคุณ ปฐมาจารย์แบบเรียนภาษาไทย หรือครูต้นแบบ เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณูปการของบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาษาไทย ที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ที่ได้พัฒนาและสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน ในฐานะครูต้นแบบภาษาไทยและแบบเรียนภาษาไทย โดยมีการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ร่วมพิจารณาจากผู้มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ก่อนการประกาศใช้ พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ. 2464

สำหรับ ผลการคัดเลือกปฐมาจารย์แบบเรียนภาษาไทย แบ่งออกเป็น 5 ด้าน จำนวน 13 ราย ดังนี้ ปฐมาจารย์ด้านการประดิษฐ์อักษรไทย ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ปฐมาจารย์ด้านแบบเรียนภาษาไทยและอักษรศาสตร์ชั้นสูง ได้แก่ พระโหราธิบดี ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท

ปฐมาจารย์ด้านแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นก่อนระบบการศึกษาในโรงเรียน ได้แก่ พระเทพโมลี (ผึ้ง), พระสุนทรโวหาร (ภู่), นายมี (เสมียนมี), พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร)

ปฐมาจารย์ด้านแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นตามระบบการศึกษาในโรงเรียน ได้แก่ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร), สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ฟรองซัว ตูเวอเนท์ ฮีแลร์ หรือ ฟ. ฮีแลร์

และ ปฐมาจารย์ด้านพจนานุกรม ได้แก่ พระสังฆราช ปาเลอกัว, หมอ บรัดเลย์

นายวีระ กล่าวด้วยว่า เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติในปีนี้ สบร. และ หน่วยงานภายในสังกัด ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของภาษาไทยและส่งเสริมการอ่านทั้งกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ที่ อุทยานการเรียนรู้ (ทีเคพาร์ค) และมิวเซียมสยาม สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานที่ดังกล่าวแล้ว ยังสามารถเข้าร่วมเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลความรู้ด้านต่างๆ ได้ใน www.okmd.or.th และ www.facebook.com/OKMDinspire


กำลังโหลดความคิดเห็น...