xs
xsm
sm
md
lg

คกก.ไฟเขียวยุทธศาสตร์พัฒนางานศิลปะร่วมสมัยชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คกก.ไฟเขียวยุทธศาสตร์พัฒนางานศิลปะร่วมสมัยชาติ หนุนวิจัย-เทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ใช้ ส่งเสริมวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 1/2563 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563-2565) ที่มีการทบทวนจากฉบับเดิมให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนนโยบายทุกระดับ เพื่อมุ่งให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนจากการใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจ สร้างพลังทางสังคม และสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทย ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และมีการเชื่อมโยงไปยังเป้าหมาย ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 4 ประเด็นที่มีความสัมพันธ์กัน คือ ประเด็นท่องเที่ยว ประเด็นพลังทางสังคม ประเด็นการต่างประเทศ และประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ส่วนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563-2565) ได้ระบุสาระสำคัญในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการกำหนดกรอบการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละด้านอย่างชัดเจน รวมถึงระบุการวัดผลสัมฤทธิ์ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในแผนนโยบายทุกระดับที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาใน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีและพัฒนาพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ สังคม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศบนฐานมรดกทางวัฒนธรรม

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบกำหนดการจัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้นำเสนอต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดการจัดแสดง ซึ่งจะจัดวันที่ 11 มิ.ย.- 5 ก.ย. 2564 รวมระยะเวลา 4 เดือน เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ ในพื้นที่การจัดแสดงครอบคลุม อ.เมืองโคราช อ.ปากช่อง และ อ.พิมาย ซึ่ง ได้คัดเลือกและเชิญ Ms.Yuko Hasegawa เป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ และนายธวัชชัย สมคง, ดร.วิภาช ภูริชานนท์ และ Mr.Seiha Kurosawa เป็นภัณฑารักษ์ในการดำเนินงาน


กำลังโหลดความคิดเห็น...