xs
xsm
sm
md
lg

กรมศิลป์ทุ่มงบ 250 ล.ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ กาญจนาภิเษก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมศิลป์ ระบุอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ กาญจนาภิเษก ทรุด มีรอยแตกร้าว หลังคารั่ว เตรียมทุ่ม 250 ล้าน ปรับเนรมิตให้งดงาม

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตนได้รายงานแนวทางการพัฒนาอาคาร การจัดแสดงและการใช้ประโยชน์พื้นที่คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ตามแผนพัฒนาโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก ให้มีสถานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สาขาวิชาต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งนี้ จากการสำรวจล่าสุดพบว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม ทั้งตัวอาคารที่ทรุดตัว มีรอยแตกร้าว หลังคารั่ว ระบบไฟฟ้า สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ตลอดจนสภาพภูมิทัศน์ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ ทำให้ศักยภาพในการให้บริการลดลง ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดทำแผนแม่บทการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ระหว่างปี 2564-2566 ใช้งบประมาณ 250 ล้านบาท

สำหรับแผนแม่บทดังกล่าว ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1.สร้างภาวะแวดล้อม เพื่อการจัดแสดงด้านชาติพันธุ์วิทยาให้สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยการพัฒนารูปแบบงานในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องในการจัดแสดง ประกอบกับการพัฒนาสื่อสารสนเทศ โดยสารระบบที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้งระบบ ทั้งการบริหาร การจัดการความรู้ และการให้บริการ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านชาติพันธุ์วิทยาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ 2.ยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ชาติพันธุ์วิทยาของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้พัฒนาฐานข้อมูล พร้อมทั้ง ส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าชาติพันธุ์วิทยา การจัดสัมมนาและกิจกรรม ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิทรรศการและความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

3.พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์วิทยาไทย โดยวางรูปแบบพัฒนาความรู้ให้เชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑสถานในพื้นที่ รวมถึงพัฒนาความร่วมมือกับชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเข้าใจและความผูกพันที่สังคมไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีไทย ที่อยู่อย่างสันติสุขใต้ร่มพระบารมี และ 4.สร้างกลไกการบริหารจัดการ โดยพัฒนารูปแบบโครงสร้างองค์กรการบริหารให้มีความคล่องตัว มีการกำหนดกรอบนโยบาย และตัวชี้วัดผลที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับภารกิจของกรมศิลปากร และ 5. พัฒนาและต่อยอดเศรษฐกิจทางวัฒนธรรม วิจัย ส่งเสริม และต่อยอด ต้นทุนทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างการเรียนรู้ ภาคสังคม อย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...