xs
xsm
sm
md
lg

ศธ.ออกมาตรการรับมือฝุ่น มอบอาชีวะผลิตหน้ากาก-เครื่องพ่นน้ำ จ่อทำเกณฑ์สิ่งแวดล้อม ร.ร. ประเมินทุกปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปลัด ศธ.ลงนามออกมาตรการรับมือฝุ่น PM 2.5 เผยระยะสั้น ให้ติดตามค่าฝุ่นทุกวัน หากมีผลกระทบสุขภาพ ให้พิจาณณาสั่งปิด ร.ร.ได้ตามสมควร ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน เลี่ยงทำกจิกรรมกลางแจ้ง มอบ สอศ.เร่งผลิตหน้ากากอนามัย เครื่องพ่นละอองน้ำติดตั้ง ส่วนระยะยาวรณรงค์มาเรียนด้วยขนส่งมวลชน ใช้รถร่วมกัน เพิ่มพื้นที่สีเขียว กำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล่อมสถานศึกษา ให้ประเมินทุกปี จัดการเรียนการสอนเรื่องฝุ่น

วันนี้ (22 ม.ค.) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2563 โดยระบุถึงมาตรการเพื่อให้หน่วยงาน และสถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1.มาตรการเร่งด่วน ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อม ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ตรวจสอบคุณภาพอากาศประเทศไทยทุกวัน หากอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพให้พิจารณา เปิด – ปิดสถานศึกษา ให้นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากร สวมหน้ากากอนามัย หากมีไม่เพียงพอให้ประสานกับศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ ขอรับการสนับสนุน จัดกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียน และอาคารเรียน หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ป้องกันและลดการเกิดมลพิษทางอากาศที่ต้นทาง เข้มงวดในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผลิตหน้ากากอนามัย จัดสรรให้กับสถานศึกษาในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีผลกระทบต่อสุขภาพ ผลิตเครื่องพ่นละอองน้ำ และติดตั้งในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีความพร้อม ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หน่วยงานต้นสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดอย่างเร่งด่วน โดยบูรณาการความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรมตามความเหมาะสม

2.มาตรการระยะยาว รณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือวางแผนการเดินทางโดยใช้รถยนต์ร่วมกัน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมรณรงค์การป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในสถานศึกษาตามความเหมาะสม หน่วยงานและสถานศึกษา รณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ รวมถึงการเพิ่มและจัดการพื้นที่สีเขียว กำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่ามาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับมลพิษในสถานศึกษา เช่น อากาศ น้ำ เสียง ขยะ ฯลฯ และให้มีการประเมินเป็นประจำทุกปี เพื่อการรับรองเป็นสถานศึกษาปลอดภัย จัดทำคู่มือการเรียนการสอนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและข้อควรปฏิบัติในการร่วมกันลดโลกร้อน จัดทำหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ทุกระดับชั้น จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดมลพิษทางอากาศ ประเมินผลการดำเนินการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นต้น








กำลังโหลดความคิดเห็น...