xs
xsm
sm
md
lg

จัด 11 ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมธาตุ “พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม” จากทวารวดีถึงศรีรัตนโกสินทร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561วันนี้ (22 ก.ค.) เมื่อเวลา 17.00 น. ที่บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีปล่อยริ้วขบวน “พระบรมธาตุ พทุธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม” ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และทูตจากต่างประเทศเข้าร่วม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักนายกรัฐมนตร กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มหาเถรสมาคม สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์การศาสนา ดำเนินการจัดงานสัปดาห์พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่ยาวนานถึง 1,400 ปี และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชของไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเทิดทูนสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก และทรงปกครองประเทศไทยดูแลพสกนิกรชาวไทยด้วยหลักทศพิธราชธรรม

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า กิจกรรมหลักที่จัดขึ้นใช้ชื่อว่า “พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม” โดยมีริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม ตั้งแต่สมัยทวารวดี ถึงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 11 ริ้วขบวน ได้แก่ ริ้วขบวนที่ 1 ธรรมจักรยาตรา เป็นรถขบวนอัญเชิญธงธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี และรถขบวนจำลองวงล้อธรรมจักร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา

ธงธรรมจักร หมายถึง วงล้อแห่งธรรม เปรียบเสมือนการเผยแพร่ธรรมะไปยังสถานที่ต่างๆ รูปธรรมจักรประกอบด้วยซี่ล้อหรือกำ 8 ซี่ หมายถึง อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ทางอันประเสริฐที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ ส่วนวงล้อ หมายถึง ทุกข์ และสมุทัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องประสบ ดุมที่เป็นศูนย์กลางและสงบนิ่งไม่หมุน หมายถึง จุดมายสูงสุด นิโรธหรือนิพพาน

ธงฉัพพรรณรังสี เป็นธงพระพุทธศาสนาสากล มาจากคำสมาสในภาษาบาลี “ฉ” (หก)+ “วณณ” (สี)+ “รัสี” (รังสี, รัศมี) ชื่อของธง แปลว่า รัศมีทั้ง 6 ที่แผ่ออกจากพระวรกายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดับด้วย สีนีละ (น้ำเงิน) สีปีตะ (เหลือง) สีโรหิตะ (แดง) สีโอทาตะ (ขา) สีมัญเชฎฐะ (สีส้ม) สีประภัสสร (ใส) ซึ่งแต่ละสีจะมีความหมายทางพุทธศาสนาแฝงอยู่
รถขบวน จำลองวงล้อธรรมจักรและกวางหมอบ สัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้และการเผยแพร่พุทธศาสนา วงล้อธรรมจักร หมายถึง ธรรมะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศให้ชาวโลกได้นำไปยึดถือปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ ที่จะขับเคลื่อนธรรมะให้คงอยู่คู่กับโลก ส่วนกวางหมอบที่ข้างธรรมธรรมนั้น หมายถึง ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “พระธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5

ริ้วขบวนที่ 2 เทียนพรรษาเสริมศาสน์ ขบวนจำลองแห่เทียนพรรษาสลักรูปพญานาคที่มีความอลังการ แกะสลักต้นเทียนได้อย่างวิจิตรบรรจงแสดงให้เห็นถึงฝีมือเชิงช่างชั้นสูงที่หาชมได้ยาก ซึ่งเป็นประเพณีตั้งแต่โบราณกาลในวันเข้าพรรษา

ริ้วขบวนที่ 3 บรมนาถทวารวดี เป็นรถขบวนจำลองโบราณสถานวัดคูบัว จ.ราชบุรี พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทศิลปะแบบทวารวดี ใบเสมาที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ

ริ้วขบวนที่ 4 เสริมศรีโคตรบูร เป็นรถขบวนจำลองพระธาตุพนม จ.นครพนม หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย

ริ้วขบวนที่ 5 เจิดจำรูญศรีวิชัย เป็นรถขบวนจำลองเจดีย์พระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี พระพุทธรูปปางมารวิชัยนาคปรก แบบศิลปะศรีวิชัย

ริ้วขบวนที่ 6 ไตรภพลพบุรี เป็นรถขบวนจำลองพระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี และพระพุทธรูปทรงเครื่องปางนาคปรก

ริ้วขบวนที่ 7 ธรรมวิถีล้านนา เป็นรถขบวนจำลองพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง และประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ จ.เชียงใหม่

ริ้วขบวนที่ 8 เชิดบูชาสุโขทัย เป็นรถขบวนจำลองเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดมหาธาตุ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และประดิษฐานพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

ริ้วขบวนที่ 9 เกษมสมัยอยุธยา เป็นรถขบวนจำลองเจดีย์พระศรีสรรเพชญ์ พระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

ริ้วขบวนที่ 10 ธรรมารัตนโกสินทร์ เป็นรถขบวนจำลองพระศรีศากยะทศพลญาณจากพุทธมณฑล และพระศรีรัตนเจดีย์ ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ริ้วขบวนที่ 11 แผ่นดินศาสนูปถัมภก โดยริ้วขบวนจะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสำคัญทั้งหมด 5 ยุค ได้แก่ ทวารวดี ล้านนา สุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ ซึ่งขบวนเฉลิมพระเกียรติฯมีข้าราชการ ศิลปินดารา ทหารกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ ตำรวจและพสกนิกร เข้าร่วมขบวนด้วย

เมื่อริ้วขบวนมาถึงท้องสนามหลวง จึงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนมณฑป ทั้ง 4 ทิศ เพื่อให้ประชาชนสักการะ จนถึงวันที่ 28 ก.ค.นี้กำลังโหลดความคิดเห็น