xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียว 4 แนวทางพัฒนากลุ่มภาคเหนือตอนล่าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ครม. ไฟเขียว 4 แนวทางพัฒนากลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 ชูงานวัฒนธรรมสร้างอาชีพ - รายได้สู่ชุมชน เตรียมพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ - ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม - หนุนศิลปินพื้นบ้าน

วันนี้ (12 มิ.ย.) ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 ว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบแนวทางพัฒนางานวัฒนธรรมเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร และ กำแพงเพชร) ตามที่ วธ. เสนอ พร้อมนำเสนอวีดิทัศน์แนวทางพัฒนางานวัฒนธรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วและแผนงานที่กำลังดำเนินการในระยะต่อไป โดยแนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายส่งเสริมคนดี สังคมดี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 4 ด้าน ระหว่างปี 2561 - 2564 ได้แก่ 1. พัฒนาศักยภาพแหล่งประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยพัฒนาศักยภาพอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอุทยานเมืองเก่าพิจิตร โบราณสถาน ศาสนสถานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต้นไม้สำคัญที่เป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน ชุมชนท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยปรับปรุงทั้งด้านกายภาพ ภูมิทัศน์สิ่งอำนวยความสะดวก นำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวในแหล่งประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งเสนอจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พิจิตร พิพิธภัณฑ์เมืองนครสวรรค์และอุทัยธานี

แนวทางตามแผนพัฒนาที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยส่งเสริมการพัฒนาและขยายผลตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เทศกาลประเพณี กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน สินค้า ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกชุมชนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 รวมทั้งพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั้งในชุมชนท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง 3. ส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านโดยส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านให้รวมกลุ่มจัดตั้งชมรม สมาคมเพื่อดำเนินงานร่วมกัน จัดให้มีลานวัฒนธรรมและเวทีการแสดงให้กับศิลปินพื้นบ้าน ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างศิลปินรุ่นใหม่ส่งเสริมชุมชนลิเกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ รวมทั้งมีข้อเสนอเชิงนโยบายให้จังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ เป็นเมืองแห่งลิเก และ4.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยพัฒนาและขยายผลจังหวัดคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนในทุกระดับ

นายวีระ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. มีข้อสั่งการในส่วนของ วธ. ที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ดังนี้ 1. สั่งการให้กรมการท่องเที่ยว และกรมศิลปากร (ศก.) กรมป่าไม้ หารือเรื่องจัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาอุทยานเมืองเก่าพิจิตร อาทิ การจัดทำป้ายบอกเล่าทางประวัติศาสตร์ทางลาดรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เป็นต้น 2. ให้ ศก. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และจังหวัด พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 3. ให้ สวธ. และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลการดําเนินงานตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ตามโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการดําเนินงาน

4. ให้ ศก. ติดตามและศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาอุทยานเมืองเก่าพิจิตร เพื่อให้การพัฒนา ด้านอาคารสถานที่และการจัดกิจกรรมมีความกลมกลืนและคํานึงถึงผลกระทบต่อโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ศก.ให้คําปรึกษาทางวิชาการ ด้านการจัดแสดงเนื้อหาต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ให้เหมาะสมและน่าสนใจ 5. ให้ จ.พิจิตร หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบและกําหนดแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน 6. ให้ ศก. ขุดค้นแหล่งโบราณสถานเพิ่มเติม และพิจารณาความเหมาะสมในการสร้างศูนย์บริการข้อมูลนําเสนอภาพการจําลองสภาพวัดโพธิ์ประทับช้างที่มีความสมบูรณ์ในอดีต โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ สั่งการให้กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของที่ประชุม ครม. ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...