xs
xsm
sm
md
lg

วธ.สั่ง กรมศิลป์ ใช้ “Super VR” จำลองภาพเสมือนจริงโบราณสถาน นำร่องวัดศรีชุม-วัดไชยฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


วธ. สั่ง กรมศิลป์ ศึกษานำเทคโนโลยี Super Virtual Reality ใช้พัฒนางานวัฒนธรรม นำร่องทำภาพจำลองโบราณสถานชาติ “วัดศรีชุม -วัดไชยวัฒนาราม” - สั่งทุกกรมเสนอแผนปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน พ.ค.

วันนี้ (23 พ.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2561 กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) ณ วันที่ 21 พ.ค. โดยภาพรวมการเบิกจ่ายงบฯ ของ วธ. อยู่ที่ร้อยละ 52.87 จึงกำชับให้แต่ละกรมจัดทำแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายงบฯ จนถึงเดือน ก.ค. นี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบฯ เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และเร่งก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ทุกกรมไปสรุปผลการปรับโครงสร้างหน่วยงาน และเสนอมายัง วธ. ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลต่อไป

พร้อมกันนี้ กำชับให้แต่ละกรมนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานด้านวัฒนธรรมให้การเผยแพร่กิจกรรมและความรู้มีความทันสมัยและสร้างแรงจูงใจในการชมและเรียนรู้ โดยที่ประชุมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความเสมือนจริงจากญี่ปุ่น มาบรรยายและนำเสนอในที่ประชุมหัวข้อ “แนวทางการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาดำเนินงานวัฒนธรรม” โดยอธิบายถึงการใช้เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Super Virtual Reality) ซึ่งเป็นภาพที่มีความละเอียดและคมชัดสูงมากในการจัดทำข้อมูลและจำลองภาพเสมือนจริงของโบราณวัตถุและโบราณสถาน ทั้งนี้ ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาใช้ในการจัดทำข้อมูลและภาพจำลองเสมือนจริงโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกในหลายประเทศ อาทิ กัมพูชา จีน อียิปต์ และได้ทดลองใช้จัดทำภาพจำลองเสมือนจริงวัดพระศรีสรรเพชญ์ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ในเบื้องต้นที่ประชุมให้ กรมศิลปากร ไปหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยี Super Virtual Reality มาจัดทำภาพจำลองเสมือนจริงโบราณสถานสำคัญในประเทศไทย อาทิ นำร่องจัดทำภาพจำลองเสมือนจริงวัดศรีชุมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และวัดไชยวัฒนารามในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้แหล่งมรดกโลกของไทย หากได้ผลดีให้ขยายผลไปสู่การจัดทำภาพจำลองเสมือนจริงโบราณสถานสำคัญอื่นๆ ในไทย อาทิ พระราชวังโบราณและวัดสำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค รวมทั้งให้ กรมศิลปากร ไปจัดทำแผนการขึ้นทะเบียนโบราณสถานทั่วประเทศ แผนแม่บทการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นายวีระ กล่าวว่า ที่ประชุมมอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานรัฐ เอกชนและวัดจัดงานตลาดวัฒนธรรมในวัดในจังหวัดต่างๆ เพื่อฟื้นฟูงานวัดให้เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่ รวมถึงให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทางโครงการ “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและร่วมกันอนุรักษ์ไว้ ช่วยสร้างรายได้สู่ประชาชนและท้องถิ่น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้แต่ละกรมขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ วธ. ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ของรัฐบาล อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลก เป็นต้นกำลังโหลดความคิดเห็น