xs
xsm
sm
md
lg

วธ.เตรียมดัน “ปราสาทพนมรุ้ง-ปราสาทเมืองต่ำ” ขึ้นบัญชีเบื้องต้นมรดกโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ปราสาทพนมรุ้ง
วธ. เผย ครม. รับทราบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา “ปราสาทพนมรุ้ง - ปราสาทเมืองต่ำ”
ดันเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลก หนุนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เชื่อมโยงเส้นทางอารยธรรมขอมกับประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ (8 พ.ค.) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม. สัญจร) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาศักยภาพอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และเตรียมการเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ขึ้นบัญชีเบื้องต้นมรดกโลกต่อยูเนสโก และติดตามโบราณวัตถุคืนสู่ประเทศไทย ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ของรัฐบาลในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม การพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์

ทั้งนี้ ครม. มีข้อสั่งการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยให้กรมศิลปากร (ศก.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และ จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้กรมศิลปากรเร่งรัดจัดทำแผนการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ อุทยานประวัติศาสตร์พิมายและโบราณสถานที่สำคัญอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งเร่งจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก (Tentative List)ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

2. ให้กรมศิลปากรชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย

3. ให้กรมศิลปากร เร่งรัดขึ้นทะเบียนโบราณสถานในพื้นที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ให้กรมศิลปากรเร่งรัดสำรวจข้อมูลการบุกรุกโบราณสถานในพื้นที่ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

5. ให้กรมศิลปากร เร่งรัดจัดทำรูปแบบรายการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆ ให้มีความพร้อมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้ทันท่วงที

6. ให้กรมศิลปากร ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ จังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงเส้นทางอารยธรรมขอมกับประเทศเพื่อบ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

นายวีระ กล่าวว่า ตนได้มีข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในสังกัดโดยเสนอให้มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ร่วมเป็นมัคคุเทศก์ อาสาสมัครนำชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบต่างๆ และจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานแต่ละแห่ง และเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ปราสาทเมืองต่ำกำลังโหลดความคิดเห็น