xs
xsm
sm
md
lg

มาเต้นกันนะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“เต้น”เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆชอบเป็นอย่างมาก เพราะธรรมชาติของเด็กนั้นจะชอบเคลื่อนไหวไม่อยู่นิ่ง ดังนั้นเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงเพลงหรือจังหวะที่เร้าใจเราจึงมักจะเห็นเด็กๆตอบสนองด้วยการเคลื่อนไหวโยกย้ายส่ายตัวไปมาอย่างสนุกสนานเสมอ

นอกจากการเต้นจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบและตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็กๆแล้ว การเต้นยังมีประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านให้กับเด็กไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสมอง ดังนี้

1. ด้านร่างกาย ในขณะที่เด็กๆเต้นรำนั้นร่างกายทุกส่วนจะได้เคลื่อนไหวที่เป็นเหมือนกับการออกกำลังกาย ซึ่งช่วยพัฒนาทั้งกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก นอกจากนี้ยังช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงมีการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มปริมาณของเม็ดเลือดแดงและยังช่วยให้ทางเดินหายใจปอดและกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นอีกด้วย

2 อารมณ์และจิตใจ แน่นอนว่าเมื่อเด็กๆได้เต้น เด็กๆจะได้ปลดปล่อยอารมณ์ออกมาตามเสียงเพลงและจังหวะดนตรี เมื่อร่างกายได้เคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีที่เร็วก็จะทำให้เด็กมีอารมณ์ที่ร่าเริงสดชื่นแจ่มใส และเมื่อเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรีที่ช้า ก็จะช่วยให้อารมณ์ของเด็กสงบผ่อนคลาย

3. ด้านสังคม กิจกรรมการเต้นสามารถพัฒนาทักษะทางด้านสังคมของเด็กได้2แบบ ดังนี้

- ฝึกให้เด็กเต้นร่วมกับคนอื่น ได้แก่ การให้เด็กเต้นร่วมกับเพื่อนๆ เช่น เปิดเพลงแล้วให้เด็กๆช่วยกันคิดท่าทางสร้างสรรค์กันเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ฝึกในการเป็นผู้นำผู้ตาม

-ฝึกให้เด็กเต้นคนเดียว โดยเป็นการฝึกให้เด็กเต้นอย่างถูกต้องตามจังหวะดนตรี ซึ่งหากเด็กเต้นได้ท่าทางถูกต้องสวยงามตามจังหวะแล้วก็จะทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นคนที่กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เขาเป็นคนที่ไม่ขี้อาย มีความมั่นในตนเองและปรับตัวในการเข้าสังคมได้ง่าย

4. ด้านสมอง สมองของคนเรานั้นมีสองซีก สมองซีกขวาเกี่ยวข้องกับนามธรรม ความถนัดทางด้านดนตรี การเต้นรำ ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์จินตนาการต่างๆ สมองซีกซ้ายเกี่ยวข้องกับรูปธรรม ได้แก่ เรื่องของภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการใช้เหตุผลต่างๆ ซึ่งเมื่อเด็กทำกิจกรรมการเต้นนั้นสมองทั้งสองซีกจะได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกัน อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และช่วยกระตุ้นให้สมองตื่นตัวอีกด้วย

การเต้นสำหรับเด็กมีแบบไหนบ้าง

1. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่(Non locomotor Movement) ได้แก่ โยกตัว เหยียดตัว ก้ม เงย กตบมือ หมุนเข่า หมุนแขน หมุนคอ เป็นการเคลื่อนไหวที่อยู่กับที่จุดใดจุดหนึ่งโดยที่ไม่เคลื่อนไหวออกจากจุดนั้นเลย

2.การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ (Locomotor Movement) เป็นการเคลื่อนไหวที่ย้ายจากหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้แก่ เดิน วิ่ง คลาน วิ่งสลับเท้า ควบม้า ก้าวกระโดด

3.การเคลื่อนไหวพร้อมกับวัตถุหรืออุปกรณ์ (Movement with Equipment & Material) เป็นการเต้นโดยใช้อุปกรณ์หรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบด้วย ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์หรือวัตถุที่จัดหาให้กับเด็กได้ง่าย ได้แก่ริบบิ้น ผ้าสีต่างๆ ลูกบอล เชือก กระดาษ ตุ๊กตา

นอกจากนี้ การเต้นสำหรับเด็กยังมีการเต้นแบบสร้างสรรค์ การเต้นทำท่าทางประกอบเพลง การเต้นทำท่ากายบริหารประกอบเพลง

การเต้นเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์สำหรับเด็กเป็นอย่างมาก นอกจากช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสมองแล้ว ยังเป็นกิจกรรมสร้างความสุขสนุกสนานให้กับเด็กอย่างง่ายๆอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...