xs
xsm
sm
md
lg

ตั้ง คกก.หาข้อเท็จจริง ร.ร.เซนต์คาเบรียล แล้ว ขีดเส้นตรวจสอบ 30 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ภราดาสุรสิทธิ์” ตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริง ร.ร.เซนต์คาเบรียล ดึง 3 ภราดา พร้อมอาจารย์จุฬาฯ ผู้สอบบัญชีร่วมเป็นกรรมการ ให้เวลาดำเนินการ 30 วัน มีสิทธิเรียกดูเอกสารทั้งหมด

ความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารงานโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ของ ภราดาวินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผอ.ร.ร.เซนต์คาเบรียล ที่ถูกคณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และ นักเรียน ออกมาขับไล่ จากการบริหารงานที่ส่อว่าไม่โปร่งใส จนมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย แต่งตั้ง ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิฯ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียลแทน และอยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้

วันนี้ (3 มี.ค.) ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้ลงนามในคำสั่งมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงกรณีเรื่องการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารสถานศึกษา และเหตุการณ์ความวุ่นวายในวันที่ 19 ก.พ. 2561 มีใจความว่า

อาศัยอำนาจแห่ง พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2560 จึงแต่งตั้งให้คณะกรรมการหาข้อเท็จจริงฯ ประกอบด้วย บุคคลดังต่อไปนี้ ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ภราดาวีรยุทธ์ บุญพราหมณ์ ภราดาประวิัติ สุทธนนท์ นายวชิระ บุณยเนตร และ นายโสภณ จงสงวนประดับ

คณะกรรมการหาข้อเท็จจริงฯ มีอำนาจดังนี้ 1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียนในวันที่ 19 ก.พ. 2561 ว่า มีมูลเหตุใดและได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดไว้หรือไม่

2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมูลเหตุแห่งความวุ่นวายในวันที่ 19 ก.พ. 2561

3. ตรวจสอบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่ บุคคลใดต้องรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร

4. มีอำนาจเรียกเอกสาร หลักฐานต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลโดยตรง

5. มีอำนาจเชิญบุคคลของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงฯ เพื่อประโยชน์ในการหาข้อเท็จจริง

6. มีอำนาจอื่นๆ ตามที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนด

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการหาข้อเท็จจริงฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานต่อผู้รับใบอนุญาต ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง สั่ง ณ วันที่ 2 มี.ค. 2561

นายเกษม แจ่มนิลกุล ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายคณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กล่าวว่า ทราบว่า ภราดาสุรสิทธิ์แต่งตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงฯ ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 2 มี.ค. และเท่าที่เห็นรายชื่อกรรมการทั้ง 5 คน ก็รู้สึกสบายใจ และคำสั่งยังมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ชัดเจน สามารถเรียกดูข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่างๆ ได้โดยตรง ส่วนกรอบเวลาที่กำหนดไว้ 30 วันก็เหมาะสม เพราะมีหลายประเด็นที่ต้องลงไปดู ทั้งนี้ ภาคีฯ จะติดตามดูให้ทางคณะกรรมการฯได้ทำงานไปก่อน โดยเบื้องต้นจะนัดหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการตรวจสอบเรื่องต่างๆ ประเด็นหลักในส่วนของผู้ปกครองก็เป็นเรื่องโภชนาการของเด็ก คุณภาพวิชาการ การบริหารงาน และอาจจะมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมอีก กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียด คาดว่า วันที่ 5 มี.ค. จะนำไปยื่นให้ทางมูลนิธิฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น