xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ลุยจัดทำหลักสูตรปั้นเด็กไทยเล่นดนตรีได้คนละ 1 ชิ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


วธ. จี้กรมศิลป์รวบรวมและขึ้นทะเบียนโบราณสถาน พร้อมจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำหลักสูตรปั้นเด็กไทยเล่นดนตรีได้คนละ 1 ชิ้น

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประชุมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้กำชับให้ทุกกรมสานต่องานเดิมที่ดีอยู่แล้วให้เกิดความต่อเนื่อง

นายวีระ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์และทบทวนเพื่อแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายในความรับผิดชอบของ วธ. โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ...ร่าง พ.ร.บ. หอสมุดแห่งชาติ พ.ศ. ...ที่กรมศิลปากร จัดทำ และร่าง พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ที่ สป.วธ. รับผิดชอบ เพื่อให้เร่งดำเนินการเสนอต่อรัฐบาลโดยเร็วที่สุด อีกทั้งให้ทุกกรมเร่งดำเนินการพิจารณาถึงความจำเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังหน่วยงานในสังกัดเพื่อเตรียมการรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง การรับโอนภารกิจมาจากหน่วยงานอื่น เช่น งานด้านภาพยนตร์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา งานบางส่วนที่โอนมาจากสำนักพระราชวัง อาจจะตั้งหน่วยงานระดับกองขึ้นมารองรับภารกิจที่รับโอน

นอกจากนี้ ประชุมมอบหมายให้ ศก. เร่งรวบรวมและขึ้นทะเบียนโบราณสถาน รวมถึงศึกษาแนวทางพัฒนางานด้านหอสมุดแห่งชาติ งานด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นอกจากนี้ ได้ให้แต่ละหน่วยงานไปศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภารกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กร เพื่อให้การบริหารมีความคล่องตัวมากขึ้น อาทิ หน่วยงานบริหารจัดการรูปแบบพิเศษ (เอสดียู) หรือองค์การมหาชน ซึ่ง ศก. ได้แจ้งต่อที่ประชุม ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างกรม

นายวีระ กล่าวว่า ที่ประชุมรับรายงานความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัด ศธ. กรุงเทพมหานคร และ มท. ในเรื่องการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย หรือสากล ได้อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือสามารถแสดงนาฏศิลป์ได้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีหลักสูตรด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่ในการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อาทิ วัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุ โดยให้บูรณาการความร่วมมือกับทั้ง 3 กระทรวง ในขณะนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) อยู่ระหว่างทำวิจัยในเรื่องของหลักสูตร การเรียนการสอน และความพร้อมด้านเครื่องเล่นดนตรีไทยและสากลในโรงเรียนทั่วประเทศ และประสานกับ ศธ. ในการจัดทำหลักสูตรด้านศิลปวัฒนธรรม ขณะที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำหลักสูตรและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับหน่วยงานต่างๆ แล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...