xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงานมอบของขวัญปีใหม่ “ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ-ตรวจสุขภาพฟรี-ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย-คืนสภาพผู้ประกันตน ม.39”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

แฟ้มภาพ
ก.แรงงาน มอบ 10 ของขวัญปีใหม่ 2560 ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ อุดหนุนงบการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บริการตรวจสภาพรถ นวดลดเครียดเมื่อยขณะเดินทาง ส่งเสริมการตั้งสหกรณ์ในสถานประกอบกิจการ ให้สิทธิตรวจสุขภาพฟรีผู้ประกันตน พร้อมให้สิทธิทำฟันฟรี 900 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมยกร่าง พ.ร.บ. เพื่อคืนสภาพผู้ประกันตนมาตรา 39

วันนี้ (28 ธ.ค.) พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าว “ของขวัญปีใหม่ 2560 กระทรวงแรงงาน” ว่า ของขวัญปีใหม่ 2560 ที่กระทรวงได้เตรียมให้แก่ลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบกิจการ คือ การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน รวม 10 เรื่อง ดังนี้ 1. การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560 จำนวน 5 - 10 บาท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการค่าจ้างแล้ว 2.การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการจัดหางานต่างประเทศ เพื่อให้คนหางานสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใส ผ่านเว็บไซต์ www.toea.go.th

3. บริการตรวจสภาพรถฟรี และให้บริการสอบถามเส้นทาง การเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร บริการนวดลดคลายความเครียดและเมื่อยล้าระหว่างเดินทางช่วงปีใหม่ ประจำจุดบริการ บนถนนสายหลัก 4. ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 10,000 บาท เมื่อดำเนินการทดสอบและมีผู้ผ่านการทดสอบ ทุกๆ 100 คน เพื่อให้คนทำงานมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน และได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น 5. สนับสนุนผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงงานของตนเองสาขาระดับละ 10,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการ

6. ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ โดยน้อมนำพระราชดำรัสและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุมีผล และการเก็บออม 7. การส่งแรงงานกลับบ้านในช่วงปีใหม่ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องประกันสังคม พร้อมมอบของที่ระลึกในการส่งแรงงานกลับบ้านช่วงปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2559 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ และบริษัท สมบัติทัวร์ (วิภาวดี)

8. เพิ่มสิทธิตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้ประกันตนในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ เริ่ม 1 ม.ค. 2560 9. เพิ่มค่าทันตกรรมจาก 600 บาท/ปี เพิ่มเป็น 900 บาท/ปี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายทั่วประเทศ โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทันตกรรมสำหรับการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนและผ่าฟันคุด ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนดและไม่เกิน 900 บาทต่อรายต่อปี และ 10. การคืนสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยยกร่าง พ.ร.บ. การกลับมาเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เนื่องจากไม่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสามารถขอกลับมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. การกลับมาเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ... ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว และได้ส่งร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวให้แก่กระทรวงแรงงานพิจารณา เพื่อส่งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ ก่อนเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อออกเป็นกฎหมายตามลำดับต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้ส่งร่าง พ.ร.บ. ไปยังกระทรวงแรงงานแล้ว โดยการยกร่าง พ.ร.บ. ขึ้นมาใหม่ถือเป็นมาตรการเร่งด่วน และเป็นมาตรการระยะสั้น ในการที่จะคืนสภาพความเป็นผู้ประกันตนให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพไป จากเหตุปัจจัยต่างๆ ให้สามารถกลับมาสมัครใหม่ได้ ส่วนในระยะยาวนั้นจะมีการแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรา 39 โดยเฉพาะ ทั้งเรื่องของการหมดสภาพความเป็นผู้ประกันตน การรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมไปถึงวิธีการคำนวณการจ่ายเงินสมทบตามที่ภาคประชาชนเรียกร้อง ซึ่งการแก้ พ.ร.บ. ประกันสังคม ซึ่งเป็น พ.ร.บ. ฉบับใหญ่ นั้น ต้องใช้เวลา จึงต้องออก พ.ร.บ. การกลับมาเป็นผู้ประกันตน เป็นการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพไปก่อน
กำลังโหลดความคิดเห็น...