xs
xsm
sm
md
lg

จ่อผุด 48 โครงการรองรับแผนพัฒนา 10 รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ในอีก 5 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สธ.จัดทำแผนพัฒนา 10 รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ปี 60-64 ชี้ต้องพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน ระบบบริการ บุคลากร และการบริหารจัดการ จ่อผุดโครงการรองรับแผนยุทธศาสตร์อีกกว่า 48 โครงการ 

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 10 แห่ง ซึ่งกรจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ว่า สธ.มีนโยบายให้ประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงและได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ในปี 2550 จึงได้ก่อตั้งโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาขึ้น 10 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สธ.ได้จัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พ.ศ. 2560-2564 ผ่านการขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่ดี(Health care Excellence) มีแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตนคนไทยทุกกลุ่มวัย แผนงานการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แผนงานความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และแผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบริการที่ดีของโรงพยาบาล (Service Excellence) ผ่านการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ แผนงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ แผนงานศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ/เขตเศรษฐกิจ 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข (People Excellence) มีแผนงานการวางแผนความต้องการอัตรากำลัง แผนงานการผลิตและพัฒนากำลังคน แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ และแผนงานการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ และ 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีของโรงพยาบาล (Hospital Excellence) ดำเนินงานตามแผนงานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ แผนงานระบบหลักประกันสุขภาพ แผนงานความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์และการคุ้มครองผู้บริโภค และแผนงานระบบธรรมาภิบาล

“จากยุทธศาสตร์และแผนงานดังกล่าวก็จะมีการดำเนินจัดทำเป็นโครงการต่างๆ อีกราว 48 โครงการ เช่น โครงการลดการตายก่อนวัยอันควร โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนบนผืนแผ่นดินไทย โครงการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ โครงการพัฒนาการผลิตยา วัคซีน และการสร้างเสถียรภาพด้านยาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล โครงการศูนย์ข้อมูลสุขภาพ และโครงการบริหารจัดการกำลังคน เป็นต้น” ปลัด สธ.กล่าว

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 1. รพ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์  2. รพ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 3. รพ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 4. รพ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 5. รพ.เขาชะเมา จ.ระยอง 6. รพ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 7. รพ.วัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ 8. รพ.เสาไห้ จ.สระบุรี  9. รพ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และ 10. รพ.หาดสำราญ จ.ตรัง
กำลังโหลดความคิดเห็น...