xs
xsm
sm
md
lg

เร่งทำแผนยุติความรุนแรงในเด็ก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ไฟเขียวจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน เผยเด็กไทยถูกกระทำความรุนแรง ทั้งร่างกาย คำพูด เพศ ระดับรุนแรงถึงมากสุด

วันนี้ (28 ก.ค.) นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน” เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ว่า ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ทั้งในส่วนที่เด็กเป็นผู้ถูกกระทำและเป็นผู้กระทำความรุนแรงเอง เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน และเกี่ยวพันกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ตลอดจนบุคคลในชุมชนและสังคม ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ทัศนคติ และทักษะในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้ สังคมไทยไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก มองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว จึงทำให้เด็กซึ่งเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรงในทุกรูปแบบตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ส่งผลให้มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นในสังคมต่อไป จากการศึกษาเรื่องความรุนแรงต่อเด็ก พบว่า เด็กไทยถูกกระทำความรุนแรงทั้งทางกาย วาจา และเพศจากบุคคลใกล้ชิด โดยความรุนแรงที่เกิดขึ้นพบตั้งแต่ระดับที่มีความรุนแรงน้อยจนไปถึงระดับที่มีความรุนแรงมาก

นายวิเชียร กล่าวต่อว่า ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ โดยข้อ 19 ได้กำหนดให้รัฐภาคีดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ด้าน นิติบัญญัติ บริหาร สังคม และการศึกษา ในการคุ้มครองเด็กจากรูปแบบทั้งปวงของความรุนแรงทั้งทางร่างกาย และจิตใจ การทำร้าย หรือการกระทำอันมิชอบ การทอดทิ้ง หรือการปฏิบัติโดยประมาท การปฏิบัติที่ผิด หรือการแสวงประโยชน์ ซึ่งในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของประเทศไทย ได้จัดทำร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน พ.ศ.2557 - 2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.)

การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนระดับชาติ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเชื่อมโยงประสานการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งทำร่างนโยบายดังกล่าวให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” นายวิเชียร กล่าว

ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่

กำลังโหลดความคิดเห็น...