xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ดึงอิหม่ามดับไฟใต้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วธ.ดึงอิหม่าม 500 คนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ใช้มิติศาสนาช่วยดับไฟใต้

นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ศน.ได้รับมอบนโยบายจาก นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้มิติวัฒนธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น และได้มอบหมายให้นำนโยบาย ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ โอไอซี มาใช้ในการดำเนินงานในแผนปี 2556 ซึ่งมีการเน้นย้ำถึงการเข้าถึง และเพิ่มความถี่ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากยิ่งขึ้น โดยสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำทางศาสนาอิสลาม หรือ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 500 คน ที่ จ.สงขลา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา มีให้ความรู้ เพื่อร่วมหารือ ในการแก้ปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารจัดการตามนโยบายภาครัฐ พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของคนในพื้นที่

ส่วนประเด็นสำคัญในการแก้ปัญหา 3 เรื่อง คือ 1.การขอความร่วมมือให้อิหม่าม ช่วยชี้แจง และ ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เรื่องสงครามทางศาสนา แต่ปัญหาส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกิดความเข้าใจผิดในหลักคำสอนทางศาสนา 2.ขอให้มีการร่วมคิดว่าจะใช้มิติศาสนาไปช่วยเยียวยาประชาชนในพื้นที่ได้อย่างไร โดยเน้นการจัดกิจกรรมทางศาสนิกสัมพันธ์ มุ่งให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่นทุกศาสนา 3.ขอให้ผู้นำทางศาสนา อิหม่าม ช่วยเผยแพร่ศาสนา ตามหลักคำสอนตามคัมภีร์คัมภีร์อัลกุรอาน ที่สอนให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน รวมทั้งเรื่องยาเสพติดด้วย โดยในเรื่องนี้ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมนำไปเผยแพร่ในสถานศึกษาด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น